Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I7

2019-06-27
A2019/01266/A
A2019/01202/SV (delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112, prop. 2018/19:99 utg.omr. 14, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatindikatorer

Svenska ESF-rådet ska senast den 29 mars, den 29 juli och den 25 oktober 2019 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg.

Jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2019 redovisa utgiftsprognoser avseende 2019–2021. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes.   

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2019 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2019–2022 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2019–2022, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 17 januari och den 2 maj.  

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2019–2022 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6. Prognoserna ska lämnas till Socialdepartementet.

Moderna beredskapsjobb i staten

Svenska ESF-rådet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att etablera fondöverskridande samverkan inom ramen för partner-
skapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020
N2013/05563/RTÅrlig redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april under 2019-2021

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

A2016/00065/AÅrligen senast den 31 januari 2019 och 2020

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.

A2016/00216/A A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret senast den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontoret senast den 15 januari 2019

Jämställdhetsintegrering

A2016/02467/A

I samband med årsredovisningen för 2018

Uppdrag att lämna förslag till framstegsrapporter om genomförandet av den svenska partner-
skapsöverenskommelsen 2014-2020

N2016/04641/RTS

Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2019

Uppdrag till EU-medelsförvaltande myndigheter avseende förvaltningsförklaringarFi2016/04123//BAEUÅrligen den 1 mars
Uppdrag om lokalisering av viss verksamhetA2017/01646/ASlutredovisning senast den 1 februari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige121 317
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)121 317

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Anslaget får användas för Svenska ESF-rådets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 491 500
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)1 145 000
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)18 000
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)328 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.   

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Öka övergångarna till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 834 020 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet.

3. Utbetalningarna för programområde 2 Öka övergångarna till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 556 013 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet. 

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 16 823 000 kronor. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 6393 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.157 250Inget0
ap.2900Inget0
ap.316 425Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.13 044 0001 266 620924 269853 1112023
ap.256 00023 30217 00415 6942023
ap.3750 000312 078227 727210 1952023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2510 110
2019-02-2510 110
2019-03-2510 110
2019-04-2510 110
2019-05-2510 110
2019-06-2510 110
2019-07-2510 110
2019-08-2510 110
2019-09-2510 110
2019-10-2510 110
2019-11-2510 110
2019-12-2510 107
Summa121 317
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Fredrik Lund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och EA
Näringsdepartementet/RTL
Socialdepartementet/FST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket