Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2019-06-19
Ju2019/02300/LP (delvis)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:88, prop. 2018/19:99 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 

Informationssäkerhet

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Redovisningen ska lämnas senast den 31 maj 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även redovisa arbetet med de nya uppgifter som myndigheten ålagts genom förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå resultatet av arbetet med det samarbetsforum som myndigheten leder för en effektiv och likvärdig tillsyn. En separat redovisning ska lämnas i samband med årsredovisningen.

Informationspåverkan

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Myndigheten ska även genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda åtgärder.

Olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva räddningsinsatser.

Övrig återrapportering4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps internationella insatser ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten ska redovisa följande:

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finansiering av genomförda insatser under året
 • hur myndigheten använt medlen under anslag 2:6 villkor 7 (som avräknas biståndsramen) för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för internationella insatser i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd
 • hur det övergripande målet för Sveriges humanitära bistånd har implementerats i relevanta delar av insatsverksamheten
 • vidtagna åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i regleringsbrev för 2019 avseende anslag 1:1 UO7 ap.41 och i Resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP).

Myndigheten ska redovisa sin bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda aktiviteter som har finansierats med medel från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och hur finansieringen har fördelats mellan aktiviteterna. Av redovisningen ska också framgå bedömda effekter för samhällets anpassning till ett förändrat klimat utifrån genomförda aktiviteter.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska angående beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor redovisa dels hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen, dels bedömda effekter av den genomförda verksamheten (enligt villkor 5 under anslag 2:6). Myndigheten ska årligen rapportera utfallet av verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten samt lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 20 februari varje år. 

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i fråga om minnesceremonier eller liknande under detta år vara kontaktorgan för överlevande och anhöriga efter förlisningen av M/S Estonia.

3

Uppdrag

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa goda exempel och en samlad bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare har vidtagit under 2018 med hjälp av finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska lämna redovisningen senast den 1 april 2019.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden.

• Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
• Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
• Planering för att kunna verka från en alternativ och eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar.

 • 17 januari
 • 15 februari
 •  2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober

Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten på grund av dessa åtgärder.

Myndigheten ska även lämna en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel två gånger per år, den 1 mars i samband med budgetunderlaget och den 31 augusti. Redovisningen ska inkludera hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

Pågående regeringsuppdrag

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019 (Fö2017/00688/MFI).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att gemensamt med Försvarsmakten precisera gällande dimensionerande utgångspunkter för planering för civilt försvar. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019 (Ju2018/04292/SSK).

 • Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Årlig redovisning (Ju2015/09669/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vara Sveriges kontaktpunkt och nationell samordnare för Sendai Framework for Disaster Risk Reduction t.o.m. 31 december 2030 (Ju2015/07319/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att tillsammans med Polismyndigheten och Försvarsmakten årligen lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända arbetssökande för praktik. Årlig redovisning till Statskontoret 2019-2021 (A2016/00216/A, Fi2016/00386/ESA, A2018/00925/A, Fi2018/01701/ESA).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att göra en kortfattad miljöanalys av verksamheten utifrån miljömålen och utarbeta en fyraårig handlingsplan för miljöarbetet. Myndigheterna ska i årsredovisningarna för 2016-2019 redovisa hur planen genomförs (M2015/2366/Mm).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens. Uppdraget löper t.o.m. 2020 (S2017/01706/FS). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap129 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)129 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. Åtgärder som främjar utsatta områden, där en naturolycka kan komma att få stora konsekvenser och som berör flera kommuner, bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap191 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)191 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas till ersättning för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader för stöd från andra länder som lämnas till Sverige. Om en annan aktör än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap begär hjälpen ska den stå för kostnaderna vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

4. Anslagsposten får användas för att ersätta skada enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. som avser en försäkrad enligt 7 kap. 2 § punkt 2 Socialförsäkringsbalken. 

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.4Ersättning för skogsbränder (ram)0
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 334 929
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)11 013
ap.5Krisberedskap (ram)1 323 916
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län8 085
ap.2Totalförsvarsprojekt i Gotlands län (ram)8 085

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas till vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC eller länder i EU:s närområde som inte kan finansieras via SIDA:s humanitära anslag vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige. Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.2 Totalförsvarsprojekt i Gotlands län

Anslagsposten får användas för genomförande av projektet om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län. 

ap.4 Ersättning för skogsbränder

1. Under 2018 och 2019 får totalt högst 40 000 000 kronor disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län i enlighet med särskilt regeringsbeslut Uppdrag om utbetalning av medel till kommuner med anledning av skogsbränder (Fi2018/03038/SFÖ). Under 2018 och 2019 får totalt högst 500 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Jämtlands län för genomförande av uppdraget.

2. Under 2018 och 2019 får totalt högst 9 500 000 kronor användas för att hantera kostnader för länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län som uppkommit som en direkt följd av skogsbränderna sommaren 2018. Medlen ska fördelas lika mellan länsstyrelserna.

ap.5 Krisberedskap

1. Bidrag från anslagsposten får lämnas till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med de principer som anges i budgetproposition för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63) och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande planering för att säkerställa funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur inom i första hand följande områden: energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.
 • konkreta beredskapsåtgärder inom i första hand ovan angivna områden, vilka stärker den samlade beredskapen med utgångspunkt i kraven vid höjd beredskap. 
 • planering och förberedelser för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • näringslivets medverkan i den samlade beredskapen, inklusive ev. ersättningar enligt gällande regelverk avseende försörjningsberedskap.
 • sektorsövergripande förmågor för ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning.
 • åtgärder för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga inom det psykologiska försvaret. 
 • planering och förberedelser för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser inklusive från frivilligsektorn, i hela hotskalan.
 • åtgärder för att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap.

I de fall mottagande myndighet tar in bidraget i icke räntebärande flöden kopplat till statens checkräkning, har de också rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet som bidragen har utbetalats.

2. Högst 18 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

3. Högst 320 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser uppgifter som åligger kommunerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 27 000 000 kronor användas för att finansiera kommunernas kostnader för kommunikationssystemet Rakel.

4. Högst 32 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser de uppgifter som åligger landstingen enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 130 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar, varav 30 000 000 kronor ska fördelas till landstingen.

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner, landsting och myndigheter för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka den tekniska försörjningssäkerheten vid akutsjukhus eller andra verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård av särskild betydelse för krisberedskapen eller totalförsvaret.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. 

9. Högst 57 400 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället och främja totalförsvaret.

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar. Anslagsposten får även användas till att finansiera investeringar, drift och förvaltning av aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för utveckling av tekniska system och tjänster för att stödja ansvariga aktörer vid hantering av kriser, i enlighet med punkten 3.17 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samt för bolagets förmåga att möta totalförsvarets behov. 

13. Anslagsposten får användas till att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap. 

14. Under 2018 och 2019 får totalt 3 000 000 kronor användas för att finansiera regeringens uppdrag till Länsstyrelsen i Jämtlands län om nationell samordning av eftersläckningsarbete efter stora skogsbränder.

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 372 144
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 372 144

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 766 300 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

 2. Högst 33 000 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

 3. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

 4. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 37 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

 6. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

 7. Högst 115 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 8. Högst 23 000 000 kronor av anslagsposten får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag samt leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

 9. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

10.  Anslagsposten får användas för att lämna bidrag till anhörigföreningar med anledning av årsdagen för M/S Estonias förlisning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.22 245Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.219 108Allt0
2:4 Krisberedskap
ap.13303 %0
ap.22423 %0
ap.40Allt0
ap.540 0923 %0
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.141 1643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.20
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.280 00050 00025 0005 0002022
2:4 Krisberedskap
ap.51 000 000457 000292 000251 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)1 550 000
- varav INVESTERING1 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Den särskilda krediten är avsedd för beredskapsinvesteringar och tillgångar i Rakelverksamheten.

- varav INVESTERING

Investeringsplan för samhällsinvesteringar återfinns i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25114 345
2019-02-25114 345
2019-03-25114 345
2019-04-25114 345
2019-05-25114 345
2019-06-25114 345
2019-07-25114 345
2019-08-25114 345
2019-09-25114 345
2019-10-25114 345
2019-11-25114 345
2019-12-25114 349
Summa1 372 144
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Tekniska system2 565013 00013 00002 565
Tjänsteexport944-1 00014 20014 2000-56
Internationella insatser-6 0220100 000100 0000-6 022
Rakel148 40973 000554 000517 00037 000258 409
Strategic Warehouse ll0090 00090 00000
Uppdragsutbildning kost och logi m.m.-3 703-90043 30046 800-3 500-8 103
Summa142 19371 100814 500781 00033 500246 793
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare-23909 5009 5000-239
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller avgiftsfinansierad utbildning med Försvarshögskolan som utförare får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver tjänsteexport på uppdrag åt EU eller genomför uppdrag som finansieras av EU som innebär stöd till tredje land, får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avgifter enligt 16 § 3 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får balansera det ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får mot avgift tillhandahålla lager, logistik, varor och övrigt stöd till EU:s strategiska lager för civila krishanteringsinsatser (Strategic Warehouse II). Avgifterna bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelse får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges att för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel, med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel, som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

6. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad, ska inte tillämpas på myndigheten.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Åsa Thollén
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Finansdepartementet /ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket