Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2019-06-27
A2019/01268/ARM
A2019/01202/SV (delvis)
A2018/01931/ARM
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Drottninggatan 9, Box 9
803 20 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112, prop. 2018/19:99 utg.omr. 14, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samverkan

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten har samverkat med andra myndigheter rörande kunskapsunderlag och kunskapsspridning på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också analysera vad denna samverkan har resulterat i.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober

Kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sedan tidigare i uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser (A2018/01349/ARM).

För uppdragets genomförande får myndigheten under 2019 använda 1 000 000 kronor från utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen, och 1 000 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer A2018/01349/ARM.

Riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården. 

För uppdragets genomförande får myndigheten använda 2 500 000 kronor från utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas enligt Försäkringskassans anvisning. 

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut

Rapportering

Uppdrag om riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård

Regeringsbeslut A2018/01213/ARM

Senast den 31 januari 2019

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Regleringsbrevet 2018

Senast den 30 mars 2019

Kunskap om framtidens arbetsliv

Regleringsbrevet 2018

I samband med årsredovisningen 2019

Uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Regeringsbeslut A2018/01349/ARM

I samband med årsredovisningen 2019

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Regeringsbeslut A2018/01350/ARM

Ska återrapporteras tillsammans med Arbetsmiljöverket

Delredovisning i samband med årsredovisningen 2019

Slutrapportering i samband med årsredovisningen 2020

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Arbetslivspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap5 000
ap.4Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning (ram)5 000

Villkor för anslag 2:5

ap.4 Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Anslaget får användas för utgifter för företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

2:6

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap33 193
ap.2Förvaltningskostnader (ram)33 193

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:5 Arbetslivspolitik
ap.40Inget0
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
ap.29953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 766
2019-02-252 766
2019-03-252 766
2019-04-252 766
2019-05-252 766
2019-06-252 766
2019-07-252 766
2019-08-252 766
2019-09-252 766
2019-10-252 766
2019-11-252 766
2019-12-252 767
Summa33 193
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.2Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Angelica Kauntz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SF
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)