Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2019-06-27
I2019/01884/SVS (delvis)
I2019/01958/E
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:90, prop. 2018/19:99 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Elsäkerhetsverket.

VERKSAMHET

   

3

Uppdrag

Prognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2019−2022 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

- 17 januari
- 15 februari
- 2 maj
- 29 juli
- 25 oktober

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Elsäkerhetsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till regeringen (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2020.

Moderna beredskapsjobb

Elsäkerhetsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur verket under 2018 har bidragit till att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

PÅGÅENDE UPPDRAG

Elbehörighetsreformen

Elsäkerhetsverket ska redogöra för hur den arbetat med genomförande av elbehörighetsreformen och vilka effekter reformen haft i ett inledande skede. Rapportering ska ske till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.

Standardisering

Elsäkerhetsverket ska redogöra för hur den under 2018 har deltagit i framtagande av harmoniserade standarder som ger förutsättning för överensstämmelse med krav i unionsrättsakter inom verkets ansvarsområde. Rapportering ska ske till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.

Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter

Elsäkerhetsverket ska, mot bakgrund av resultaten och slutsatserna i rapporten Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter (dnr M2017/01659/Ee), ta fram en handlingsplan avseende informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter gentemot anläggningsägare, elinstallationsföretag, återförsäljare, konsumenter m.fl. gällande vad som är ett elinstallationsarbete samt vad som krävs för att utföra ett sådant arbete. Handlingsplanen ska tas fram i samverkan med berörda aktörer, främst elinstallationsföretagen och återförsäljare, men även andra aktörer så som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer. Elsäkerhetsverket ska därefter genomföra de informationsinsatser som identifierats i handlingsplanen. Handlingsplanen ska rapporteras till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021. 

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 till 2018 m.m. (A2016/00216/A, A2017/00238/A). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2019.

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. beslutades den 19 april 2018 (A2018/00925/A). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Praktik för nyanlända

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik beslutades (Fi2016/00386/ESA). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2019.

Praktik för nyanlända

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701/ESA). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket58 259
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)58 259

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Anslagsposten får användas för Elsäkerhetsverkets förvaltningsutgifter.

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 7743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 930
2019-02-254 930
2019-03-254 930
2019-04-254 930
2019-05-254 930
2019-06-254 930
2019-07-254 780
2019-08-254 780
2019-09-254 780
2019-10-254 780
2019-11-254 780
2019-12-254 779
Summa58 259
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter2552001 60001 6001 600
Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.2552012 000271 000255 00016 00028 000
Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m25520022 000022 00022 000
Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.25520059 30058 500800800
Summa012 000353 900313 50040 40052 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Fredrik von Malmborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott och näringsutskott
Riksrevisionen
Justititedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statskontoret
Riksgäldskontoret