Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2019-06-19
A2019/01203/IAS
A2019/01202/SV(delvis)
Delegationen mot segregation
Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Delegationen mot segregation
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:107, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Delegationen mot segregation och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att genomföra undersökning av deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar.

Ku2018/01404/D

Delredovisning senast den 15 juni 2019 och slutredovisning senast den 31 mars 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi/2018/01701/ESA

Senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Delegationen mot segregation ska lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp enligt förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation samt enligt förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation (årligen i årsredovisningen). Myndigheten ska dessutom lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidragen (årligen den 1 juni).

Ku2018/00319/RS

Årligen i årsredovisningen samt senast den 1 juni varje år.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Delegationen mot segregation6 242
ap.3Åtgärder segregation - del till Delmos (ram)6 242
Disponeras av Tillväxtverket415 158
ap.2Åtgärder segregation - till Tillväxtverket (ram)415 158

Villkor för anslag 4:1

ap.2 Åtgärder segregation - till Tillväxtverket

Medlen får användas för infriande av bindande ingångna åtaganden för statsbidrag enligt förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Högst 4,7 miljoner kr får användas till administration av statsbidraget.

ap.3 Åtgärder segregation - del till Delmos

Medlen får användas för infriande av bindande ingångna åtaganden för statsbidrag enligt förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation samt förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation.

4:2

Delegationen mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation22 195
ap.1Delegationen mot segregation (ram)22 195

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Delegationen mot segregation

Anslaget får användas för Delegationen mot segregations förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
4:2 Delegationen mot segregation
ap.16653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Delegationen mot segregations räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 866
2019-02-251 866
2019-03-251 866
2019-04-251 866
2019-05-251 866
2019-06-251 865
2019-07-251 833
2019-08-251 833
2019-09-251 833
2019-10-251 833
2019-11-251 833
2019-12-251 835
Summa22 195
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Delegationen mot segregations disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Delegationen mot segregation
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Johanna Hjalmarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket

Senast uppdaterad: