Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2019-07-04
S2019/02876/RS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:8
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111, prop. 2018/19:99 utg.omr. 9, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen58 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)58 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 999 493
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 909 493
ap.5Asylsökande och nyanlända (ram)90 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten55 500
ap.4Del till Folkhälsomyndigheten (ram)55 500

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 40 000 000 kronor under 2019 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen får använda 18 000 000 kronor under 2019 i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Regeringen beslutar att avsätta 1 744 000 000 kronor för att användas ienlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:12 från den 19 juni 2019 (dnr S2019/02872/FS) om stöd till riktade insatser på områdetpsykisk hälsa 2019. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Socialstyrelsen får använda 6 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/06530/FS) om att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 19 april 2018 (dnr S2018/02499/FS) för att kartlägga och analysera regionala skillnader vid diagnostisering och läkemedelsbehandling av neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 20 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 21 mars 2018 (dnr S2018/01947/FS) för ett utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 15 000 000 kronor till landstingen för utvecklingsarbetet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 3 800 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 februari 2017 (dnr S2017/01014/FS) angående uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga varav 1 450 000 kronor får fördelas till Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda ytterligare 3 200 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 februari 2017 (dnr S2017/01014/FS) angående uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition samt det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2019 i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att kartlägga och analysera konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd när det gäller exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att se över kunskapsläget när det gäller vård av ätstörningar och bedöma om det finns behov av ett stöd till hälso- och sjukvården, t.ex. i form av kunskapsstöd eller nationella riktlinjer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 7 juni 2018 (dnr S2018/03511/FS) angående uppdrag att ta fram och sprida ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial om bemötande i hälso- och sjukvården av patienter med psykisk ohälsa.  Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 23 augusti 2018 (dnr S2018/04564/FS) angående uppdrag att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 oktober 2017 (dnr S2017/05586/FS) angående uppdrag att fördela medel rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 6 250 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03915/FS för att genomföra en informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidprevention, med syftet att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten till att ta fram och sprida en grundläggande webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga för ledare i ideella organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga.  Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Polismyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 20 juli 2017 (dnr JU2017/06176/PO) för att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets dispostion. 

Linköpings universitet får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02371/FS) avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 250 000 kronor under 2019 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen enligt regeringsbeslut I:8 från den 7 juni 2018 (dnr S2018/03510/FS) för att vid förfrågan från Socialstyrelsen lämna underlag till Socialstyrelsen, angående det uppdrag Socialstyrelsen har fått att se över kunskapsläget när det gäller vård av ätstörningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för arbetsmiljökunskap i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för arbetsmiljökunskap för att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor till Västerbottens läns landsting för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 23 mars 2017 (dnr 2013/05824/FS) för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Redovisning ska ske till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2020. Västerbottens läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 473 000 kronor till Landstinget i Dalarna i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 22 februari 2018 (dnr S2013/05824/FS) för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Redovisning ska ske till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2020. Landstinget i Dalarna får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 500 000 kronor till Stockholms läns landsting för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 26 juli 2018 (dnr S2018/03855/FS) Ansökan om medel för ett system för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. Medlen ska användas i enlighet med ansökan för att utveckla och utvärdera en metod för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som kan leda till mindre personalåtgång och på sikt kan utvecklas till ett helt automatiserat system. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019. Stockholms läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.4 Del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten samt regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/03986/FS) för att bygga upp och utveckla samordningen av det nationella arbetet inom psykisk hälsa-området och suicidförebyggande arbete. 

Folkhälsomyndigheten får använda 35 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten ska fördela 5 000 000 kronor under 2019 till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. 

500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten för att administrera egna kostnader i arbetet med att fördela medel till ideella organisationer.

ap.5 Asylsökande och nyanlända

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått om stöd till riktade insatser på området psykisk hälsa 2019, regeringsbeslut I:12 från den 19 juni 2019 (dnr S2019/02872/FS). Av de totala medlen ska 20 000 000 kronor fördelas till landstingen för insatser som förbättrar tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända och 10 000 000 kronor fördelas till landstingen för att stärka arbetet med psykiatrisk traumavård för både barn och vuxna. Medlen ska användas till insatser som syftar till att stärka kompetensen om traumatiserade i vården och för förbättrad samverkan i vårdkedjan. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Länsstyrelsen i Skåne får använda 4 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 16 november 2017 (dnr S2017/06534/FS) för att inkludera fördjupningar om psykisk hälsa i MILSA, utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända i Skåne län. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända.

Linköpings universitet får använda 1 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:4  från den 12 april 2018 (dnr S2018/02371/FS) avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutar att avsätta 10 275 000 kronor till Röda Korset under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 24 november 2016 (dnr S2016/06843/FS) för att förstärka och utveckla behandlingscenter för psykiatrisk traumavård för krigsskadade och torterade. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan under 2019 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 9 750 000 kronor till Röda Korset under 2019 för att förstärka och utveckla behandlingscenter för psykiatrisk traumavård för krigsskadade och torterade. Röda Korset har i oktober 2018 inkommit med en ansökan (dnr S2018/05088/FS) som avser en utveckling och förstärkning av behandlingsverksamheten vid Röda Korsets traumacenter 2019-2023. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2019 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska slutredovisas till Regeringskansliet(Socialdepartementet) senast den 30 april 2024. En delredovisning ska lämnas årligen senast den 30 november med start innevarande år. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor till Vårsta diakoni under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 29 juni 2017 (dnr S2017/03020/FS) för utveckling av traumacenter för asylsökande och nyanlända. Vårsta diakoni får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 200 000 kronor under 2019 till Röda korset under 2019 för utveckling och förstärkning av verksamheter som arbetar hälsofrämjande för nyanlända och asylsökande i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 12 oktober 2017 (Dnr S2017/04651/FS). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019. Röda korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor till Region Uppsala under 2019 för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 november 2017 (dnr S/2017/06054/FS) för att effektivisera vården i Region Uppsala för nyanlända genom att alla vårdgivare som ingår i vårdkedjan samverkar och insatserna samordnas samt genom kompetenshöjande åtgärder. Region Uppsala får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor.  Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

10 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördelas till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.


Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Bidrag till psykiatri
1:8 ap.21:8 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.2ram
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Landstinget i Dalarna
Linköpings universitet
Länsstyrelsen i Skåne
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Region Uppsala
Röda korset
Vårsta diakoni