Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2019-10-10
A2019/01847/IAS
Migrationsverket
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket13 036 275
ap.1Schablonersättning för mottagandet av nyanlända (ram)6 802 000
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)150 000
ap.4Ersättning för ensamkommande barn och unga (ram)4 741 106
ap.6Hyreskostnader (ram)40 744
ap.7Resor vid vidarebosättning (ram)75 000
ap.10Grundersättning (ram)67 425
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)270 000
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)200 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)690 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län60 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)60 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända

Anslagsposten avser ersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Ersättning för ensamkommande barn och unga

Anslagsposten avser sådan ersättning som anges i 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.7 Resor vid vidarebosättning

Anslagsposten får användas till utgifter för

  • resor, inklusive omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
  • resor för personer som kan komma ifråga för uttagning,
  • information och förberedande insatser inför överföringen, och
  • statsbidrag till internationella organisationer för arbete med vidarebosättning till Sverige.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17 och 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 38 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 § och för extraordinära kostnader enligt 36 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34 och 35 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.1352 621Inget0
ap.37 500Inget0
ap.4239 055Inget0
ap.62 037Inget0
ap.72 600Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.1213 500Inget0
ap.140Inget0
ap.1534 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Sveriges kommuner och landsting