Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2019-06-27
Ju2019/02300/LP (delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet. (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73, prop. 2018/19:99 utg.omr. 4, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

VERKSAMHET

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

3

Uppdrag

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska lämna in prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden20 924
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)20 924

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Anslagsposten får användas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens förvaltningsanslag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.15673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 577
2019-02-251 577
2019-03-251 577
2019-04-251 577
2019-05-251 577
2019-06-251 577
2019-07-251 910
2019-08-251 910
2019-09-251 910
2019-10-251 910
2019-11-251 910
2019-12-251 912
Summa20 924
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lars Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Datainspektionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Justitiekanslern
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret