Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2019-05-29
UD2019/08928/KH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2018/19:UU1, rskr. 2018/19:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten5 653
ap.2Polismyndigheten Verksamhet utomlands (ram)5 653
Disponeras av Försvarsmakten57 351
ap.1Försvarsmakten (ram)57 351
Disponeras av Folke Bernadotteakademin33 917
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)33 917
Disponeras av Kammarkollegiet90 618
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)90 618
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet5 612
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)5 612
ap.4.1del till UD (ram)4 537
ap.4.2del till Svenska institutet i Alexandria (ram)1 075

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att främja internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), och Europeiska unionen (EU), samt att ställa svensk personal till förfogande för insatser främst i dessa organisationers regi. Styrande för personalbidragen ska också vara att andelen kvinnor i Sveriges samlade bidrag efter hand ska öka. Vidare ska personal till chefsbefattningar och centrala tjänster prioriteras. 

Personalbidrag

Av medlen får 62,4 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för EU-delegationer samt FN:s och andra organisationers insatser som specificeras nedan.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Medlen får användas för personalbidrag till följande verksamhet:

Projekten europeisk sjukvårdsförmåga och kompetenscenter för EU:s militära utbildningsinsatser inom ramen för EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) till stöd för genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Ställa personal till förfogande till EU-delegationer, framför allt i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Medlen får användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser: 

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO)

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO)

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS)

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP)

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC)

FN:s insats i Jemen (UNMHA)

Insatsnära verksamhet

Av medlen får 2,5 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet, till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

Av medlen får 0,7 miljoner kronor användas i syfte att förstärka kunskaperna i franska språket hos utvald personal som avses för tjänstgöring i internationella krishanteringsinsatser där sådana kunskaper är nödvändiga. 

Prognoser

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten. En utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten ska lämnas vid varje tillfälle. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. 

ap.2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands

Anslagsposten ska användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE vid högkvarteret eller i fält för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Av medlen får polismyndigheten använda högst 4,2 miljoner för att ställa personal till förfogande till ovan nämnda organisationers högkvarter.

Polismyndigheten får använda anslagsposten till att ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insats i Cypern (UNFICYP).

Inriktning och deltagande ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten. En utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten ska lämnas vid varje tillfälle.

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi och betalas ut i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Strategin för användning av medel avseende anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet anslagsposten 3 (2018) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi.

Anslagsposten får användas för att finansiera en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor för svenskt deltagande i verksamheten för European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsingfors under perioden 2018–2022.

ap.4.1 del till UD

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om medlens inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 del till Svenska institutet i Alexandria

Medlen får användas av Svenska institutet i Alexandria för sin verksamhet.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Medlen får användas för att ställa personal till förfogande för Europeiska Unionen, FN och Nato efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Av medlen ska minst 4 miljoner kronor användas till personalstöd till OSSE:s verksamhet, med särskilt fokus på OSSE:s oberoende institutioner, strategiska positioner på sekretariatet samt fältverksamhet i Centralasien och Östeuropa. 

Medlen får även användas för att främja bland annat följande verksamhetsområden:

  • säkerhetssektorreformer (SSR),
  • avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
  • samordna och utveckla det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),
  • internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Minst 11 miljoner kronor ska användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog  och debatt i Sverige och globalt  kring frågor som rör internationellt fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhetoch FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Kostnader relaterade till handläggning av stödet får ingå. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska organsationer och stiftelser som verksamhetsstöd eller projektstöd. Myndigheten ska fördela dessa medel jämsides med  medel som myndigheten disponerar inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet.

Medlen får utbetalas enligt myndighetens riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Folke Bernadotteakademin. En utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten ska lämnas vid varje tillfälle. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på personalstöd till OSSE, EU och FN, samt på stöd för svenska organisationer och stiftelser. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.11 9663 %0
ap.21693 %0
ap.32 5983 %0
ap.4.11363 %0
ap.4.2323 %0
ap.68913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:2 ap.51:2 ap.4.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.350 00025 00025 000
2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Regeringen får för anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtagande medför
behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2020 och 2021.
Beloppen i kolumner för "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa
och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive
period.

På regeringens vägnar
Margot Wallström
Monika Bylund
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen, FCK
Justitiedepartementet PO, SSK
Utrikesdepartementet AF, ASO, EC, ES, EU, FN, MENA, PLAN, EKO, RS
Försvarsdepartementet MFI, SI
Finansdepartementet Ba
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet