Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2019-05-16
Ku2019/00413/KO(delvis)
Ku2019/01089/KO
Myndigheten för kulturanalys
Box 1001
405 21 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Med ändring av beslut 2018-12-20 och 2019-03-07 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret avseende Myndigheten för kulturanalys. Ändringen avser låneram.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för kulturanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2019 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

3

Uppdrag

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2019

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål.

  • antal besök per månad och för hela året, uppdelat på besökare upp t.o.m. 18 år respektive 19 år och äldre,
  • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent och även fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
  • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete. Myndigheten ska samråda med Riksantikvarieämbetet.

En samlad redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 maj 2020.

Prognoser 2019–2022

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten för kulturanalys ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A2016/00216/A
A2017/00238/A
Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys om myndighetens lokalisering.Ku2017/01843/KL1 februari 2019
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Plan för kulturstatistik och kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys ska, för redovisning av kulturvanor och de statistikområden myndigheten har ansvar för enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för verksamhetsområdena bild och form och scenkonst, redovisa en plan för sitt kommande arbete under åren 2020 till 2021. Planen ska redovisa en tidsplan för rapporteringen, särskilja barns och ungas kulturvanor och för respektive statistikområde redovisa insamlingens huvudinriktning. Samråd ska ske med Statens kulturråd i de delar som berör kultursamverkansmodellen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 augusti 2019.

Film inom kultursamverkansmodellen

Myndigheten för kulturanalys ska inom ramen för sin löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen göra en översyn av filmområdets roll och utveckling i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 20 april 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys14 858
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)14 858

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för kulturanalys förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

Anslagsposten får användas för att finansiera svenskt medlemskap i Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 715
2019-04-253 715
2019-07-253 715
2019-10-253 713
Summa14 858
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet med full kostnadstäckning
Uppdragsverksamhet000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Kulturdatabasen0931 1551 155093
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kulturdatabasen

Myndigheten för kulturanalys får disponera avgifterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Lisa Poska
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
samtliga landsting