Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2019-06-27
Fi2019/02423/RS (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Konsumentverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:81, prop. 2018/19:99 utg.omr. 18, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för Konsumentverket. Ändringen innebär en minskning och omfördelning av disponerade anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för 2019.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Konsumentverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samverkan om konsumentskydd på finansmarknaden

Myndigheten ska redovisa resultatet av sin samverkan med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Myndigheten ska även redovisa hur samverkan med Finansinspektionen har utvecklats när det gäller det delade tillsynansvaret enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och vilka initiativ som tagits med utgångspunkt i Statskontorets promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen - för och nackdelar (Statskontorets dnr 2017/281-5). Redovisningen ska föregås av samråd mellan myndigheterna.

Deltagande i EU:s standardiseringsarbete

Myndigheten ska redovisa hur den har deltagit i arbetet med att ta fram harmoniserade standarder inom EU som ger presumtion om överensstämmelse med krav i EU-lagstiftning.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Tillsyn över marknadsföring av lotterier och spel

Myndigheten ska redovisa sitt tillsynsarbete avseende marknadsföringen av lotterier och spel enligt spellagen (2018:1138), samt kostnaderna för denna verksamhet.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Myndigheten ska fortsätta att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747/KO). Uppdraget har en koppling till målen i FN:s Agenda 2030. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten ta tillvara de kunskaper som finns hos Finansinspektionen. Myndigheten ska senast den 1 november 2019 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) redogöra för tjänstens funktion, antalet besökare och prisutvecklingen för remitteringar samt lämna förslag till hur tjänsten kan utvecklas.

Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska i samarbete med Upphandlingsmyndigheten främja tillhandahållandet av tillförlitlig information om produktionsvillkor i
andra länder genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer, identifiera intresset för samarbete hos
dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmaknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna pågående uppdrag (uppdrag beslutade i särskild ordning)

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 – 2018 m.m.

A2016/00216/A A2017/00238/A

Den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 – 2020 m.m.

A2018/00925/A

Den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016 – 2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till Konsumentverket att verka för en fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Fi2016/00958/KO

Den 30 juni 2019

Uppdrag till Konsumentverket att inrätta ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor

Fi2016/03012/KO

Den 30 juni 2019

Uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion

Fi2017/01172/KO

Den 1 mars 2019 och den 1 mars 2020

Uppdrag till Konsumentverket att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster

Fi2017/01173/KO

Den 1 mars 2019 och den 1 mars 2020

Uppdrag om tillsynen av marknadsföringen på spelmarknaden

Fi2018/02138/KO

Årsredovisningen för 2018

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

M2015/2633/Mm

Årsredovisningen för 2018 och 2019

Uppdrag att bistå miljömålsrådet

M2018/01715/S


Tillsyn över efterlevnaden av spellagens regler om marknadsföring

Konsumentverket ska redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra aktiviteter som myndigheten genomfört för att säkerställa efterlevnaden av spellagen. Redovisningen ska avse aktiviteter som inletts på egen hand eller i samverkan med Spelinspektionen. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för vad aktiviteterna har lett till i form av exempelvis vidtagna rättelser och åtföljas av en analys och bedömning. Syftet med uppdraget är att få information om myndighetens tillsynsverksamhet och om efterlevnaden av spellagens regler om marknadsföring. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:1

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket166 879
ap.1Konsumentverket (ram)151 719
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)0
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)3 660
ap.5Miljösmart konsumtion (ram)9 000
ap.6Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder (ram)1 000
ap.7Information om skador (ram)1 500

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete, t.ex. projektavgifter till standardiseringsorgan. 

Medeln förflyttas till 2:4 sakanslag eftersom den används för transfrering.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst med information om kostnader för remitteringar. Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa och rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv och vid de tidpunkter som Sida anger.

ap.5 Miljösmart konsumtion

Medlen ska användas för drift av ett forum för miljösmart konsumtion och för myndighetens arbete med att aktivt verka för mer miljösmarta konsumtionsmönster.

ap.6 Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder

Medlen ska användas för att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer, identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter.

ap.7 Information om skador

Medlen ska användas för att tillgodose myndighetens behov av information om skador som underlag till myndighetens arbete med produktsäkerhet. 

2:4

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket22 559
ap.1Bidrag till organisationer för lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder (ram)4 000
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)0
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)0
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)17 059
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Bidrag till organisationer för lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Medlen ska användas för bidrag till framtagande och spridning av information om produktionsvillkor i andra länder med stöd av förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete, t.ex. projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Medlen ska användas för att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas för bidrag enligt förordningen om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Konsumentverket
ap.15 0063 %0
ap.20Inget0
ap.303 %0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.1120Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.9511Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Konsumentverket
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2513 748
2019-02-2513 748
2019-03-2513 748
2019-04-2513 748
2019-05-2513 748
2019-06-2513 748
2019-07-2513 815
2019-08-2513 815
2019-09-2513 815
2019-10-2513 815
2019-11-2513 815
2019-12-2513 816
Summa165 379
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Konsumentverket
2:1 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:1 ap.5Miljösmart konsumtion
2:1 ap.6Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder
2:1 ap.7Information om skador
Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Konsumentverket har i detta beslut ändrats till att vara räntebärande:
2:1 ap.7Information om skador

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslaget 2:1 Konsumentverket, anslagspost 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättningar och medel för rättegångskostnader m.m. från Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/EMA och L2
Utrikesdepartementet/HI och IU
Socialdepartementet/FS och SF
Finansdepartementet/B, BA1, FPM, OU, RS och S3
Miljödepartementet/KL och S
Näringsdepartementet/BI och MK
Kulturdepartementet/MD
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM, BM och JÄM
Infrastrukturdepartementet/D
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksrevisionen
Allmänna reklamationsnämnden
Boverket
Energimarknadsinspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sida
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statskontoret
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Spelinspektionen
Telekområdgivarna