Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2019-04-11
I2019/01206/US
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet28 757
ap.1Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)28 757

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas för att betala det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö (World Maritime University, WMU) i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

Anslagsposten får även användas för att betala vissa avgifter för deltagande i internationella organisationer inom transportområdet. De avgifter som avses är deltagande i internationella organisationer som Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logistik (NDPTL).

Medel får användas och utbetalas av Kammarkollegiet för ovanstående ändamål först efter beslut av Regeringskansliet (Infrastruktur-departementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret