Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2019-06-05
Ju2019/02108/DOM
Gentekniknämnden
Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2A
171 65 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Gentekniknämnden.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Organisatorisk förändring

Gentekniknämnden och Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbereda och genomföra en organisatorisk förändring som innebär att Vetenskapsrådet från och med den 1 september 2019 ska ansvara för uppgifterna att upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden, inklusive ansvaret för den ekonomiska redovisningen (Ju2019/01452/DOM, U2019/01487/F).

Överlåtelse av Gentekniknämndens tillgångar och skulder till Vetenskapsrådet ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Gentekniknämnden har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 augusti 2019 och Vetenskapsrådet övertar ansvaret från och med den 1 september 2019.

Gentekniknämnden ska lämna en årsredovisning för perioden den 1 januari till och med den 31 augusti 2019. Redovisningen ska innehålla resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Redovisningen ska inte innehålla noter, jämförelsetal och resultatredovisning. Redovisningen ska lämnast senast den 1 november 2019.

3

Uppdrag

Prognoser

Gentekniknämnden ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

15 februari

29 juli

Vetenskapsrådet ska den 25 oktober redovisa prognos över utgifter för Gentekniknämndens verksamhet för 2019–2022. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till den prognos som Gentekniknämnden lämnade vid föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i informationssystemet Hermes.

Moderna beredskapsjobb i staten

Gentekniknämnden ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Gentekniknämnden har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 till Statskontoret (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Myndigheterna har också i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Gentekniknämnden3 744
ap.1Gentekniknämnden (ram)3 744
Disponeras av Vetenskapsrådet1 871
ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet (ram)1 871

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för utgifter för Gentekniknämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.11683 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Ansvar för räntekontokredit överförs från och med den 1 september 2019 till Vetenskapsrådet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25468
2019-02-25468
2019-03-25468
2019-04-25468
2019-05-25468
2019-06-25468
2019-07-25468
2019-08-25468
Summa3 744
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Gentekniknämnden
Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-09-25468
2019-10-25468
2019-11-25468
2019-12-25467
Summa1 871
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget 1:9 Gentekniknämnden under utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ronnie Hedin
Likalydande till

Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk