Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2019-04-04
N2019/01629/MK
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Tillväxtanalys ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som har vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb i staten

Tillväxtanalys ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019−2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 17 januari,

− den 15 februari,

− den 2 maj,

− den 29 juli, och

− den 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Tillväxtanalys pågående uppdrag.

3. Utreda förutsättningarna för en förbättrad datatillgång

Tillväxtanalys ska utreda förutsättningarna för en förbättrad tillgång till data om bidrag till företag. Myndigheten ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Finansdepartementet) föreslå en lämplig avgränsning av vilka bidrag som bör kartläggas. Syftet är att möjliggöra analyser av vilka målgrupper medlen når, om de används på ett ändamålsenligt sätt och leder till förväntade resultat.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser61 994
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)61 994

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.11 8593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-255 166
2019-02-255 166
2019-03-255 166
2019-04-255 166
2019-05-255 166
2019-06-255 166
2019-07-255 166
2019-08-255 166
2019-09-255 166
2019-10-255 166
2019-11-255 166
2019-12-255 168
Summa61 994
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA och OFA
Miljödepartementet, KL och NM
Utbildningsdepartementet, F och UH
Arbetsmarknadsdepartementet, AA och JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Länsstyrelserna
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
Nordregio
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden
V.S. VisitSweden AB