Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2019-03-14
S2017/05940/FS (delvis)
S2019/00178/FS
S2019/01226/FS
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Prognoser 

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari 

2 maj

29 juli 

25 oktober

2. Barn och unga i migration

Folkhälsomyndigheten får fördela 10 000 000 kronor till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidraget får betalas ut i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i migration. Viss del av bidraget, dock högst 3 000 000 kronor, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för barn och unga med psykisk ohälsa. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten. Därtill får Folkhälsomyndigheten använda 500 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten för myndighetens egna kostnader i samband med uppdraget.

3. Medel till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention

Folkhälsomyndighetens uppdrag att fördela ytterligare medel till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention, i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03915/FS), ändras såtillvida att uppdraget ska redovisas till regeringen(Socialdepartementet) senast den 30 april 2019. 

4. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i enlighet med vad regeringen angav i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen(Socialdepartementet) senast den 31 maj 2020. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 35 000 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi.

5. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem med utgångspunkt i tidigare genomförda insatser i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00847/FST). I uppdraget ingår att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt verka för samordning på nationell nivå. I uppdraget ingår även att i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2020. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelberoende.

6. Nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Folkhälsomyndigheten ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde och fortsatt utveckla den långsiktiga dialogen med de nationella minoriteterna. Vidare ska myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan samt genomföra effektiva samråd med de nationella minoriteterna. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2019.

7. Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Under 2019 är DO sammankallande myndighet. Folkhälsomyndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Folkhälsomyndigheten ska redovisa en bedömning av myndighetens uppnådda resultat i samband med årsredovisningen för 2019.

8. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Folkhälsomyndigheten ska förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv samt att förbereda för genomförandet av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning. I uppdraget inkluderas tidigare uppdrag att säkerställa att det finns en nationell ID-utfärdare av identifieringskoder och unika identitetsmärkningar, i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 15 mars 2018, samt tidigare uppdrag om hur säkerhetsmärkningar av tobaksvaror ska vara utformade, i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 20 juni 2018 (dnr S2017/03738/FS). Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 9 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

9. Europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS)

Folkhälsomyndigheten ska genomföra den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS). Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 4 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

10. Childhood Obesity Surveillance Initiative

Folkhälsomyndigheten ska möjliggöra att det svenska bidraget till Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) för 2018 och 2019 genomförs och rapporteras in till WHO Europa.

11. Moderna beredskapsjobb i staten

Folkhälsomyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). 

12. Dopningsförebyggande arbete och nätverket PRODIS

Folkhälsomyndigheten ska stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande arbetet att vidareutveckla och sprida arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda
2 800 000 kronor att fördela till STAD under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast
den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2020 lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

13. HPV-vaccination av pojkar

Folkhälsomyndigheten ska komplettera beslutsunderlaget om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet (dnr 2017/05380/FS). Kompletteringen, med särskilt fokus på den samhällsekonomiska analysen, ska göras mot bakgrund av tillgång till nya vaccin som inte fanns vid tidpunkten för redovisningen av beslutsunderlaget om HPV-vaccination av pojkar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2019.

14. Varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall

Folkhälsomyndigheten ska genomföra ett pilotprojekt i syfte att etablera ett varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall, i enlighet med Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag avseende insatser för att minska narkotikarelaterad dödlighet den 31 maj 2018 (dnr S2017/05940/FS). Folkhälsomyndigheten ska samråda med berörda myndigheter och aktörer. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder.  Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020. Redovisningen ska omfatta en bedömning av pilotprojektets effekter. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Pågående uppdrag

UppdragUpdpraget givet iAvrapporteringstidpunkt
MiljömålenRegeringsbeslut M2015/02633/MmÅrsredovisning
MiljömålsrådetRegeringsbeslut M2018/01715/Mm
Nationell samordning och styrning med kunskap inom områdena psykisk hälsa och suicidpreventionRegleringsbrev 2018, samt regeringsbeslut S2015/03986/FSDelredovisning 2019-04-30 samt 2020-04-30, slutredovisning 2021-04-30
Stöd till kunskapsutvecklingRegleringsbrev 2018Delredovisning 2019-04-30 samt 2020-04-30, slutredovisning 2021-04-30
Webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn och ungaRegleringsbrev 2018Lansering 2019-10-01
Skolbarns hälsovanorRegeringsbeslut S2017/01227/FS (delvis)2019-01-15
Psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersonerRegeringsbeslut S2017/05586/FS (delvis)2019-10-01
Informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidpreventionRegeringsbeslut S2018/03915/FS (delvis)2019-2020
Stödja genomförande av ANDT-strateginRegeringsbeslut S2016/01028/FST2019-05-01
Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdetRegleringsbrev 20182019-05-31
Insatser för att förebygga spelproblemRegleringsbrev 20182019-04-01
Kunskapsstödet om spelproblem och SwelogsRegeringsbeslut S2018/04191/FS (delvis)2019-03-31
Samordnande myndighet för samverkan mot alkohol och droger i trafikenRegleringsbrev 2017Som del i annan redovisning
Uppdrag att delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för ÖstersjöregionenRegeringsbeslut S2016/00237/EIS2019-01-31 samt 2020-01-31
Planering för det civila försvaretRegeringsbeslut Ju2015/09669/SSKÅrligen i samband med årsredovisning
Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvarRegleringsbrev 2018Som del i annan redovisning
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018Regeringsbeslut Fi2016/00386/ESA2019-01-15 till Statskontoret
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESA2019-04-01, 2020-04-01 samt 2021-01-15 till Statskontoret
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018Regeringsbeslut A2016/00216/A2019-01-15 till Statskontoret
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/A2019-04-01, 2020-04-01 samt 2021-01-15 till Statskontoret
Mäns våld mot kvinnorRegleringsbrev 2018Årsredovisning 2018
Nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheterRegeringsbeslut S2016/04991/FS2019-06-01
Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryckRegleringsbrev 2018I samband med årsredovisning 2018
Förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020Regeringsbeslut S2018/03919/FS2021-01-20
Medel för insatser mot hiv/aidsRegleringsbrev 20182019-06-01
Insatser mot hepatitRegeringsbeslut S2018/03794/FS (delvis)2019-06-01
Uppdrag om kunskapsstöd angående värmeböljorRegeringsbeslut S2018/04502/FS2019-04-01
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut S2017/01706/FS2019-12-31 samt 2020-12-31
Pilotstudie vissa antibiotikaRegeringsbeslut S2018/03920/FS (delvis)2019-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31 samt slutrapport 2022-12-31
Internationellt arbete inom området antibiotikaresistensRegleringsbrev 2018Löpande
Lagerhållning av antivirala läkemedelRegeringsbeslut S2015/03628/FS samt S2016/02395/FSÅrlig rapport
Upphandling och beredskapslagring av läkemedelRegeringsbeslut S2010/02474/FS, S2015/03628/FS samt S2016/00236/FS6 mån. innan avtalstiden löper ut
Medverkan i arbetet för enklare företagandeRegleringsbrev 2018
Ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020Regeringsbeslut S2018/00722/FS
Stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och nätverket PRODISRegeringsbeslut S2017/07461/FS (delvis)2019-05-31

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten399 209
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)386 155
ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention (ram)8 054
ap.3Insatser för suicidprevention (ram)5 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 132 000 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet utbetalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.2 Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

ap.3 Insatser för suicidprevention

Folkhälsomyndigheten ska fördela 5 000 000 kronor till ideella organisationer som bedriver arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid, och som tidigare beviljats verksamhetsbidrag för förebyggande arbete inom psykisk ohälsa och suicidprevention, inklusive barn i migration, i enligt med regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten.

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten88 500
ap.2Insatser vaccinberedskap – del till FOHM (ram)88 500

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap – del till FOHM

Folkhälsomyndigheten får använda medel för att ingå ett avtal med vaccinproducenter avseende tillgång till vaccin vid influensapandemier samt för att hantera de kostnader som följer av ett sådant avtal. Folkhälsomyndigheten får även använda medel för förberedande åtgärder för att kunna ta emot vaccin vid en influensapandemi.

 

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten75 502
ap.2Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)75 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition

Högst 21 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.

Högst 41 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. 

Högst 13 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.111 5843 %0
ap.203 %0
ap.30Inget0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.2368 00085 00085 000198 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)34 700
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2533 268
2019-02-2533 268
2019-03-2533 268
2019-04-2533 268
2019-05-2533 268
2019-06-2533 268
2019-07-2533 268
2019-08-2533 268
2019-09-2533 268
2019-10-2533 268
2019-11-2533 268
2019-12-2533 261
Summa399 209
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention
2:1 ap.3Insatser för suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Speciell diagnostik2 585-1 30026 00027 000-1 000285
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:4257301 6001 600073
Tobaksproduktdirektivet0-3 50019 70016 5003 200-300
Summa73-3 50021 30018 1003 200-227
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Erika Borgny
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Socialutskottet
Riksrevisionen
Diskrimineringsombudsmannen
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Tillväxtverket
Sametinget
Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting
Uppsala universitet (ReAct)
Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)