Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2019-03-21
UD2019/05093/ES
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12, 20, 41, 42, 43, 44 Internationell civil krishantering
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten197 000
ap.12Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten (ram)197 000
Disponeras av Kriminalvården37 000
ap.20Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården (ram)37 000
Disponeras av Domstolsverket6 500
ap.43Internationell civil krishantering - del till Domstolsverket (ram)6 500
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap54 000
ap.41Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)54 000
Disponeras av Åklagarmyndigheten8 500
ap.44Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten (ram)8 500
Disponeras av Folke Bernadotteakademin85 000
ap.42Internationell civil krishantering - del till FBA (ram)85 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten

ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården,

ap.43 Internationell civil krishantering - del till Domstolsverket,

ap.44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten,

ap.41 Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

ap.42 Internationell civil krishantering - del till Folke Bernadotteakademin,

 

Anslagsposterna får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheterna ska bidra med personal till insatserna i enlighet med resultatstrategin för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP). Strategin för internationell civil krishantering förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2019, eller till dess att regeringen fattar beslut om ny strategi.

Det totala svenska personalbidraget till varje insats får inte överstiga 20 procent av den totala internationella personalstyrkan. Undantag från denna regel gäller för OSSE-insatser, för mindre insatser samt för kortare insatser. Myndigheterna ska samordna sig och samverka för att nå dessa mål i enlighet med regeringens beslut (UF2013/52812/UD/SP) om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet.

De andra myndigheterna ska månadsvis rapportera sekonderingsstatistik till Folke Bernadotteakademin. I denna redovisning ska även antalet nomineringar ingå, uppdelat på kön.

Myndigheterna ska redovisa sin bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Genomförda insatser ska redovisas uppdelat på kön. Redovisningen ska ske samlat i årsredovisningen. 

DAC:s riktlinjer

Medlen ska endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Respektive myndighet ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppdelad per organisation och insats samt redovisa myndighetens förvaltningskostnad för denna verksamhet. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Rättsväsendets myndigheter

Rättsväsendets myndigheter ansvarar inom ramen för internationell civil krishantering för verksamhet inom sin profession. Till rättsväsendets myndigheter hör Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten.

ap.12 Polismyndigheten

I insatser med särskilt polisfokus ska Polismyndigheten arbeta för att få in fler poliser.

Insatser inom ramen för FN m.m.

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och andra insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 93 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser.

I följande insatser ska Polismyndigheten främst delta:

FN:s insats i Jemen (UNMHA)

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

FN:s utredningsgrupp för ansvarsutkrävande av ISIL/Daesh övergrepp i Irak

FN:s insats i Colombia

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA)

FN:s insats i Libyen (UNSMIL)

Övriga insatser som Polismyndigheten bör delta i:

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

FN:s insats i Haiti (MINUJUSTH)

Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG)

 

Myndigheten kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra FN-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.

Insatser inom ramen för EU

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 52 miljoner kronor för personalbidrag.

I följande insatser ska Polismyndigheten främst delta:

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Övriga insatser som Polismyndigheten bör delta i: 

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina)

Myndigheten kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive en möjlig insats i Jemen. 

Insatser inom ramen för OSSE

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 24 miljoner kronor för personalbidrag. Polismyndigheten ska främst delta i:

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Sverige kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan och annan verksamhet.

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 22 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Polismyndigheten med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 8 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). 

Förvaltningskostnader
Av medlen får högst 24 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.   

ap.20 Kriminalvården

Insatser inom ramen för FN m.m.

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser. Kriminalvården ska ha ett fortsatt starkt engagemang inom FN. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 16 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser.

I följande insatser ska Kriminalvården främst delta:

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

FN:s stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA) 

Övriga insatser som Kriminalvården bör delta i:

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

FN:s fredsfrämjande kontor i Guinea Bissau (UNIOGBIS)

Myndigheten kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra FN-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.

Insatser inom ramen för EU

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 4 miljoner kronor för personalbidrag.

I följande insatser ska Kriminalvården främst delta:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

Kriminalvården kan även ställa personal till förfogande i andra insatser inom ramen för EU om möjlighet ges. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet)

Insatser inom ramen för OSSE

Kriminalvården kan ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet om möjlighet ges. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet)

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 18 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Kriminalvården med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 5,5 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). 

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst5 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.43 Domstolsverket

Insatser inom ramen för FN m.m.

Domstolsverket kan ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN om möjlighet ges. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet)

Insatser inom ramen för EU

Domstolsverket ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 6 miljoner kronor för personalbidrag.

I följande insatser ska Domstolsverket främst delta:

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

Domstolsverket ska sträva efter att stödja även i andra insatser, exempelvis EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina). Deltagandet i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för OSSE

Domstolsverket kan ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet om möjlighet ges. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 1 miljon kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.  

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 0,75 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.44 Åklagarmyndigheten

Insatser inom ramen för FN m.m.

Åklagarmyndigheten kan ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN om möjlighet ges. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet)

Insatser inom ramen för EU

Åklagarmyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 6 miljoner kronor för personalbidrag.

I följande insatser ska Åklagarmyndigheten främst delta:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

Åklagarmyndigheten ska eftersträva att stödja även i andra insatser om möjlighet ges. Deltagandet ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 2,5 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 1 miljon kronor användas till förvaltningskostnader. 

Myndigheter som bidrar med civilt stöd och civila experter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sänder ut experter inom insatsstöd, t.ex. sjukvård, säkerhet, logistik, IT och kommunikation. MSB kan vid förfrågan även bistå med materiel. Folke Bernadotteakademin sänder ut experter inom olika områden, t.ex. observatörer, genderrådgivare och politiska rådgivare.

ap.41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Insatser inom ramen för FN m.m.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst9,5 miljoner kronor till FN.

Insatser inom ramen för EU

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 30,5 miljoner kronor för personalbidrag.

I följande insatser ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap främst delta: 

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Övriga insatser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör delta i:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s gränsstödsinsats i (EUBAM Rafah)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP Somalia) 

Myndigheten kan även efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive en möjlig insats i Jemen. 

Insatser inom ramen för OSSE

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 6,5 miljoner kronor för personalbidrag till OSSE-insatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska främst delta i: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Sverige kan även bidra med personalbidrag till annan verksamhet inom OSSE.

Övriga insatser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör delta i:

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH) till dess att dess att den avslutas. Till detta fördelas högst3 miljoner kronor. 

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH)  

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst5 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning och förberedelser för utsändande av utrustning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst13 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält.  Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 6 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

    

ap.42 Folke Bernadotteakademin

Insatser inom ramen för FN m.m.

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges.

Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 18 miljoner kronor till FN.

Insatser inom ramen för EU

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 36 miljoner kronor för personalbidrag.

I följande insatser ska Folke Bernadotteakademin främst delta:

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Övriga insatser som Folke Bernadotteakademin bör delta i:

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP Somalia)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL Niger) 

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina)

Myndigheten kan även efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive en möjlig insats i Jemen. 

Insatser inom ramen för OSSE

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet.

Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 16 miljoner kronor. Folke Bernadotteakademin ska främst delta i:

OSSE:s fältnärvaro i  Centralasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Sverige kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan.

Övriga insatser som Folke Bernadotteakademin bör delta i:

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH) till dess att insatsen avslutas. Till detta fördelas högst7 miljoner kronor. 

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH)   

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 5 miljoner kronor till insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder, där Sverige deltar med personal, ska Folke Bernadotteakademin med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Till detta fördelas högst 13 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält.  Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.125 9103 %0
ap.209603 %0
ap.411 4703 %0
ap.422 5503 %0
ap.431953 %0
ap.442553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Magnus Nordström
Likalydande till

Kriminalvården
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Folke Bernadotteakademin
Kopia till

Statsrådberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet - DOM, KRIM, PO, SSK, Å
Utrikesdepartementet - AF, AME, ASO, EC, EKO, EU, FN, FMR, IU, MENA, NIS, P-IR, PLAN, RS
Finansdepartemntets budgetavdelning
Försvarsdepartementet - SI, MFI
Socialdepartementet - JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Riksrevisionen
Totalförsvarets forskningsinstitut