Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2019-03-21
Ku2019/00622/MF
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens medieråd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/2019:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens medieråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Statens medieråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt.

3

Uppdrag

Prognoser 2019-2022

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Information om upphovsrätt för barn och unga

Statens medieråd ska, inom ramen för sitt uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Statens medieråd ska i årsredovisningen redovisa vilka insatser som gjorts på detta område.

Moderna beredskapsjobb i staten

Statens medieråd ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

A2016/00216/A

A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontontoret 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement 2017-2020

Ku2017/00785/DISK

1 mars 2019 och 1 mars 2020

Uppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK)

Ku2018/01726/MF

30 maj 2019

Brottsförebyggande arbete

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp och Statens medieråd ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Statens medieråd ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara regeringen (Justitiedepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd22 525
ap.1Statens medieråd (ram)22 525

Villkor för anslag 11:4

ap.1 Statens medieråd

Anslaget får användas för Statens medieråds förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.16753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 877
2019-02-251 877
2019-03-251 877
2019-04-251 877
2019-05-251 877
2019-06-251 877
2019-07-251 877
2019-08-251 877
2019-09-251 877
2019-10-251 877
2019-11-251 877
2019-12-251 878
Summa22 525
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Elisabet Svenningsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter