Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2019-04-04
N2019/01630/BI
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100, prop. 2018/19:1 utg.omr. 19, bet. 2018/19:NU2, rskr. 2018/19:72).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2018 och den 31 januari 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska redovisa:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos nya och växande företag, i synnerhet unga snabbväxande företag med internationell potential.

1.2 Hur myndigheten arbetar för att främja en mångfald av företag och företagare avseende nystart och utveckling samt företagens tillväxt.

1.3 Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism och kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa.

 

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska årligen redovisa:

2.1 Förslag och genomförda åtgärder för att konsekvensutredningarnas kvalitet ska höjas. I arbetet bör Tillväxtverket bland annat ta med sig slutsatser från Regelrådets arbete, erfarenheter från arbetet med konsekvensutredningar på EU-nivå och OECD.

2.2 De insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag (enligt uppdrag 1.1 nedan). De medel som har använts till dessa insatser ska redovisas på anslagsnivå. Vidare ska myndigheten sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se samt en preliminär budget för 2020.

3. Övriga återrapporteringskrav

3.1 Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3.2 Moderna beredskapsjobb i staten

Tillväxtverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur Tillväxtverket under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3.3 Livsmedelsstrategin

Tillväxtverket ska redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhetsområden har bidragit till att, inom myndighetens ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin, dvs. det övergripande målet samt tillhörande mål för strategins strategiska områden. Rapporteringen ska baseras på indikatorer eller andra bedömningsgrunder.

3.4 Landsbygdspolitiken

Tillväxtverket ska:

1.Redovisa i vilken utsträckning och på vilket sätt samarbetet med andra myndigheter har fortskridit och bidragit till genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik, hur framtagande av indikatorer har fortlöpt samt hur verket har bidragit till målet för landsbygdspolitiken.

2.Redovisa hur Tillväxtverket har tillvaratagit synergier mellan den regionala tillväxtpolitiken, näringspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

3

Uppdrag

1. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska:

1.1 Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Redovisa förslag och genomförda åtgärder för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen aviserat för förenklingsarbetet enligt budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.8.2). Dessa är:

  • att handläggningstider ska minska,
  • att enkla verktyg för att starta och driva företag ska finnas och företag, där det är ändamålsenligt, bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe,
  • att andelen små och medelstora företag som upplever regler som ett tillväxthinder ska fortsätta att minska, samt
  • att företagens administrativa kostnader ska vara lägre 2020 än vad de var 2012.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2020.

1.2 Expo 2020 Dubai

Vara delaktigt i förberedelsearbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai. Dessa insatser ska beslutas i samråd med Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 (UD 2017:01).

2. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

2.1 Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Redovisa regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service. Innehållet i redovisningen ska utformas i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen nästföljande år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), dels en delredovisning senast den 18 april, dels en slutrapport senast den 28 juni.

2.2 Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Redovisa en årlig sammanställning av redovisningar om hållbart regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev. I arbetet ingår att tillhandahålla anvisningar för redovisningarna. Redovisningen ska genomföras i dialog med Regeringskansliet. Redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) nästföljande år senast den 18 april.

2.3 Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Redovisa en samlad rapport av det arbete som myndigheten samt länsstyrelser, eller i förekommande fall berörda landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganet i Kalmar län har bedrivit för att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Rapporten ska även innehålla en redovisning av vilka insatser som myndigheten genomfört i sin roll som stödmyndighet till landsbygdsprogrammet. Årliga redovisningar samt slutrapportering av pågående särskilda uppdrag ska samordnas med och ingå i denna rapport. En samlad redovisning för varje aktuellt budgetår ska lämnas årligen nästföljande år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev (dnr N2016/08059/FF m.fl.), senast den 18 april.

2.4 Redovisningar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund 

Redovisa en samlad rapport av de redovisningar som lämnats av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund enligt regeringsbeslut dnr N2015/08040/HL respektive dnr N2016/00385/HL. Rapporten ska även innehålla en bedömning av de insatser och resultat som verksamhetsbidragen inneburit. Rapporten, som ska gälla hela bidragsperioden 2016–2018, ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2019.

2.5 Avrapportering av regionalfondsprogrammen 

Avrapportera de regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioden 2014–2020 enligt bilaga 2.

2.6  Statliga myndigheters medverkan

Redovisa insatser för att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska bl.a. beskriva hur myndigheten har verkat kunskapshöjande och följt upp hur myndigheter tillämpar de regionala utvecklingsstrategierna. Redovisningen ska även beskriva Tillväxtverkets insatser för att följa och bistå myndigheter i utveckling och genomförande av deras strategier för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2020.

2.7 Sammanställning av uppdrag till länen

Sammanställa redovisningar med anledning av uppdrag och erbjudande till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att redovisa prioriteringar inom länens framtida regionala tillväxtarbete (N2018/05320/RTS) Tillväxtverket ska analysera och dra slutsatser från redovisningarna samt redovisa myndighetens syn på behovet av framtida prioriteringar och utmaningar. Dialog ska ske med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2019.

2.8 Miljödriven näringslivsutveckling

Stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor. Tillväxtverket ska bidra till att främja ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner. Myndigheten ska stödja hållbar affärsutveckling hos små och medelstora företag med koppling till bl.a. cirkulär ekonomi. Uppdraget ska genomföras i samarbete med en representant för länsstyrelserna samt med Statens energimyndighet, Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk. Dessa ska ingå i en referensgrupp som ska knytas till uppdraget. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång. En rapport ska redovisas senast den 15 april 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Därefter ska redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april nästföljande år.

2.9 En kunskapsutvecklande rapport: Framtida utmaningar och prioriteringar

Rapporten ska utifrån pågående utveckling och trender såväl nationellt som internationellt beskriva samhällsutmaningar och möjligheter som den regionala tillväxtpolitiken inom en tioårsperiod kan behöva ta hänsyn till. Myndigheten ska även analysera hur olika typer av regioner kan komma att påverkas av utvecklingen samt ge förslag på åtgärder och prioriteringar med syfte att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Tillväxtverket ska i uppdraget föra dialog med relevanta statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2019.

3. Övriga uppdrag

3.1  Individbaserad statistik

Utöver de föreskrifter som finns i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska individbaserad statistik också om möjligt redovisas uppdelat på ålder och bakgrund samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2019.

3.2 Prognoser

Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Tillväxtverket ska även, efter samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor, lämna prognoser för utgifter avseende nämndens verksamhet. 

Tillväxtverket ska lämna prognoser för åren 2019–2023 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020.

Tillväxtverket ska även, med undantag för den 17 januari 2019 och den 2 maj 2019, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2023 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

3.3 Redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande

Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 2 maj 2019 per den 31 mars 2019, den 8 november 2019 per den 30 september 2019 och den 19 februari 2020 per den 31 december 2019.

En redovisning av utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtagandenkommer att fördela sig på åren 2020–2026 samt en prognos över totalt åtagande 2019. Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen och Gotlands kommun.

3.4 Redovisning av utbetalningar

Tillväxtverket ska senast den 25 oktober 2019 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, landstingen inklusive Gotlands kommun.

Tillväxtverket ska även sammanställa de utbetalningar som redovisas i Nyps om statligt stöd, som varje år lämnas enligt förordningarna och från aktörerna enligt första stycket samt enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag, för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt enligt riktlinjer och tidplan från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

3.5 Förbättrad datatillgång om bidrag till företag

Tillväxtverket ska bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i arbetet med att utreda förutsättningarna för en förbättrad tillgång till data om bidrag till företag.

bilaga 3 redovisas Tillväxtverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket274 635
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)274 635

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens övriga utgifter i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

Tillväxtverket får bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med att främja spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i samarbetsländer där Sida arbetar.

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet220 000
ap.3Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet (ram)220 000
Disponeras av Tillväxtverket192 022
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)192 022
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet429 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)429 000
Disponeras av Statens skolverk28 000
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)28 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 000
ap.4Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kompetensutveckling, information, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning och upphandlingsstöd m.m.

Av anslaget får högst 20 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden (dnr N2018/01434/SPN); högst 5 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (dnr N2018/02568/IFK); högst 20 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora industriföretag (dnr N2018/00533/FÖF); högst 8 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande (dnr N2018/00213/FF); högst 10 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att genomföra jobbsprånget (dnr N2018/01431/FÖF); högst 50 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet (dnr N2018/01053/KSR); högst 8 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor (dnr N2018/01430/KSR) och högst 20 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att främja Smart industri på regional nivå (dnr N2018/00532/FÖF).

De beslut som fattats för genomförandet av ovan uppräknade uppdrag justeras i den del som berör utbetalning av medel.

Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för att främja företagande bland unga i högre utbildning.

Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas för att främja nyanländas företagande i Sverige (dnr N2016/07794/FF och dnr N2018/04583/FF).

ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas till insatser eller organisationer som främjar entreprenörskap och företagande bland unga inom grundskolan och gymnasieskolan.

ap.3 Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet

Från anslagsposten ska högst 8 000 000 kronor användas för att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 20 000 000 kronor användas för att främja utveckling av hållbara biobränslen för flyget och inrätta innovationskluster som samlar värdekedjan varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 32 000 000 kronor användas för att främja utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 150 000 000 kronor användas för att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet. Vidare ska från anslagsposten högst 10 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom elektromobilitet och för administrativa utgifter för genomförandet av uppdrag om elektromobilitet, dock får högst 3 000 000 kronor användas för administrativa utgifter.

ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet

Medlen får användas för att finansiera Kommittén om samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier (N 2018:04). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska minst 4 000 000 kronor användas till tjänster eller organisationer som främjar företagande bland unga i högre utbildning och minst 2 000 000 kronor användas till att stärka samverkan mellan nationella aktörer som stöttar entreprenörskap i universitets- och högskolemiljö samt till att studenter ges möjlighet att pröva praktiskt entreprenörskap genom ökade kontaktytor med företag.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas till arbetet med att utveckla turistdestinationer i tidiga skeden.

Från anslagsposten ska minst 13 000 000 kronor användas till ett förstärkt arbete med verksamt.se.

De beslut som fattats för genomförandet av ovan uppräknade uppdrag justeras i den del som berör utbetalning av medel.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket400 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)400 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.212 025Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.116 0003 %0
1:5 Näringslivsutveckling
ap.117 915Inget0
ap.20Inget0
ap.36 000Inget0
ap.40Inget0
ap.811 137Inget0
ap.111 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.3224 000130 00050 0004 1002022
ap.876 00020 70010 7005 4872022
ap.1400 000350 00049 00002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2522 886
2019-02-2522 886
2019-03-2522 886
2019-04-2522 886
2019-05-2522 886
2019-06-2522 886
2019-07-2522 886
2019-08-2522 886
2019-09-2522 886
2019-10-2522 886
2019-11-2522 886
2019-12-2522 889
Summa274 635
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen och FCK
Utrikesdepartementet, HI
Finansdepartementet, BA, ESA, K, SFÖ och SKA
Utbildningsdepartementet, F, GV, S, UF och UH
Miljödepartementet, EE och KL
Kulturdepartementet, KL, KO och MF
Arbetsmarknadsdepartementet, A och I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges export- och investeringsråd
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
samtliga landsting
samtliga länsstyrelser
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling
Stiftelsen Norrlandsfonden