Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2019-03-21
Fi2019/00992/E2
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114). Ändringen innebär att två nya uppdrag lämnas.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa sin verksamhet enligt myndighetens instruktion så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2019 års budgetstruktur senast den 15 mars 2019.

Prognoser och analyser av statens budget

1. Myndighetens prognoser och kalkyler ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag och ska därvid beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Detta innebär dels att prognoserna ska ha en hög precision, givet de metoder som finns tillgängliga, och sakna omotiverade systematiska fel, dels att analysen ska vara förankrad i nationalekonomisk teori och empiri, när så är möjligt. Prognoserna ska redovisas både i enlighet med strukturen för statens budget och i enlighet med nationalräkenskapernas struktur. Myndigheten ska beakta de rådande makroekonomiska utsikterna och redovisa de viktigaste antaganden som prognosen baseras på.

2. Myndigheten ska, i samband med att den publicerar sina prognoser, förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av prognosdata i ett format som är anpassat till Finansdepartementets verksamhet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

3. Myndigheten ska fördjupa sin bevakning och analys av områden med hög prognososäkerhet. Avvikelser ska kunna identifieras i ett tidigt skede. Myndigheten ska löpande och vid behov redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4. Myndigheten ska senast den 10 maj 2019 avseende budgetåret 2018

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera och kommentera prognosavvikelser,
  • kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftad med,
  • redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

Vidare ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I jämförelsen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelse ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser. 

5. Myndigheten ska redovisa vilka insatser som gjorts för att utveckla dess metoder och modeller.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Prognoser av nyndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Stöd till Försvarsmakten och Försvarets materielverk

Myndigheten ska stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk vid den fortsatta utvecklingen av investeringsplanerna för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel, i enlighet med vad som anges i regleringsbreven för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk. Ekonomistyrningsverket ska senast den 2 maj 2019 till regeringen (Försvarsdepartementet) redovisa sina iakttagelser från arbetet.

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2015–2019. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är dock oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020.

För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

Underlag om investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2018 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall. Underlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2019.

Analys av behov av krav på hållbarhetsredovisning

Myndigheten ska analysera och jämföra de krav som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet. Myndigheten ska även analysera vilka för- och nackdelar det finns med att införa ytterligare redovisningskrav av detta slag för statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Kartläggning av utvecklingen av intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska kartlägga utvecklingen av intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras av myndigheterna och det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Kartläggningen ska omfatta dels belastande avgifter, dels uppdragsverksamhet hos ett urval av de myndigheter som till övervägande delen är avgiftsfinansierade, dock inte affärsverken. Kartläggningen bör när så är möjligt vara uppdelad i inomstatliga och utomstatliga intäkter. Intäkternas och kostnadernas utveckling ska redovisas för 2009–2018. De ackumulerade resultatens utveckling ska redovisas för 2016–2018. I uppdraget ingår även att redovisa utvecklingen av avgiftsnivån för ett urval av väsentliga avgifter för 2009–2018. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 juni 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket166 389
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)145 524
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)20 865

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Anslagsposten får användas för Ekonomistyrningsverkets förvaltningsutgifter.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravarbete avseende RK Statsbudgetstöd.

Av medlen får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.17 6933 %0
ap.26263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2513 866
2019-02-2513 866
2019-03-2513 866
2019-04-2513 866
2019-05-2513 866
2019-06-2513 866
2019-07-2513 866
2019-08-2513 866
2019-09-2513 866
2019-10-2513 866
2019-11-2513 866
2019-12-2513 863
Summa166 389
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-1 7011 10010 5009 8996010
Administrativa system10 717-10 7170000
Tjänsteexport34301001000343
Summa9 359-9 61710 6009 999601343
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrativa system

Enligt regeringens beslut (Fi2017/03735/E2) överfördes överskottet i sin helhet till Kammarkollegiet den 1 januari 2018.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 p. och 16 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till en ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till den externa ordföranden i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till en ledamot med högst 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1 och BA TOT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret