Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2019-03-14
Ju2019/01038/SSK
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kustbevakningen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kustbevakningen.

VERKSAMHET

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Kustbevakningens uppgifter framgår av förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Övrig återrapportering

1. Kustbevakningen ska analysera sin förmåga att bekämpa oljeutsläpp med hänsyn tagen både till nationella och internationella resurser.

2. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:

 • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp av olja och andra skadliga ämnen,
 • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift, samt
 • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen på utsläppt olja och andra skadliga ämnen.

3. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens verksamhet för att förebygga och förhindra brott. Redovisningen ska omfatta underrättelseverksamheten och samverkan med andra myndigheter som arbetar med att förebygga och förhindra brott.

4. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens brottsutredande verksamhet. Redovisningen ska omfatta samverkan med andra brottsutredande myndigheter.

5. Kustbevakningen ska redovisa en analys av hur kontrollverksamheten har bidragit till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden, samt en redogörelse över samverkan med dessa.

6. För fiskerikontrollverksamheten ska Kustbevakningen redovisa andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket. Kustbevakningen ska också samlat redogöra för utfallet av kontroller av kommersiellt laxfiske i södra Östersjön och av räkfisket i Västerhavet.

7. Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder för att bidra till en ökad uppfyllelse av de miljökvalitetsmål och delar av Generationsmålet som är av relevans för myndighetens verksamhet.

8. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

9. Kustbevakningen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

2

Organisationsstyrning

Kostnadseffektivitet och ekonomi i balans

8. Kustbevakningen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i verksamheten och åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans.

Verksamhetsinvesteringar

9. Kustbevakningen ska i de budgetunderlag som lämnas till regeringen, gällande de verksamhetsinvesteringar som myndigheten särskilt informerar om, redovisa en bedömning av hur investeringarna påverkar myndighetens ekonomi på lång sikt. I redovisningen ska avskrivningskostnader, ränteutgifter, underhållskostnader och övriga kostnader särskilt specificeras.

Internationella insatser och övningar

10. Kustbevakningen ska före beslut om deltagande i internationella insatser och övningar, som kan medföra konsekvenser för myndighetens nationella sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjänst, eller för myndighetens ekonomi, informera regeringen (Justitiedepartementet) om sådana konsekvenser och om de åtgärder som myndigheten avser vidta för att minimera dessa.

Jämställdhet

11. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete med att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning.

3

Uppdrag

Prognoser

Kustbevakningen ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Utöver den samlade prognosen ska en särskild redogörelse över kostnader kopplade till verksamhetsinvesteringar (avskrivningskostnader, räntor, underhållskostnader och övriga kostnader) redovisas.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • 17 januari
 • 15 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober

Rättsväsendets informationsförsörjning

Kustbevakningen ska tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Kustbevakningen fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning och bedriva en förstudie avseende digital bevisning. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Brottsförebyggande arbete

I syfte att följa upp det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska Kustbevakningen redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Kustbevakningen ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara regeringen (Justitiedepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

Preciserad inriktning för arbetet med totalförsvaret

Kustbevakningen ska i arbetet med totalförsvaret särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende transporter, sjöövervakning och ledning.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Övriga pågående regeringsuppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända arbetssökande för praktik. Årlig redovisning till Statskontoret 2019-2021 (A2016/00216/A, Fi2016/00386/ESA, A2018/00925/A, Fi2018/01701/ESA).

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Delredovisning senast den 25 januari 2019, slutredovisning senast den 14 februari 2020 (Ju2018/00991/PO).

Uppdrag med anledning av Schengenutvärdering av Sverige. Uppdraget ska genomföras i enlighet med de tidsramar som följer av artikel 16 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (Ju2018/00780/PO).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2019-2020 (Ju2016/00326/SSK).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Årlig redovisning (Ju2015/09669/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 257 931
ap.1Kustbevakningen (ram)1 257 931

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 8 484 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.137 7373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget för Kustbevakningen återfinns i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25104 828
2019-02-25104 828
2019-03-25104 828
2019-04-25104 828
2019-05-25104 828
2019-06-25104 828
2019-07-25104 828
2019-08-25104 828
2019-09-25104 828
2019-10-25104 828
2019-11-25104 828
2019-12-25104 823
Summa1 257 931
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet205 0005 00002
Övriga intäkter
Ersättning för kostnader för räddningstjänst000000
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal2811000000
Offentligrättslig verksamhet
Vattenföroreningsavgift27130030030000
Ersättning för kostnader för räddningstjänst2713001 7001 70000
Summa002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

Vattenföroreningsavgift

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anders Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/KRIM, L4, PO
Finansdepartementet/BA, OFA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret