Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2019-03-21
UD2019/05318/IU
UD2019/03250/IU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2018/19:UU1, rskr. 2018/19:87, prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

VERKSAMHET

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Tematisk redovisning av biståndsverksamheten

Sida ska i årsredovisningen lämna en övergripande redovisning av resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet. Sida ska lämna en redovisning av resultat för nedanstående områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer.
  • Global jämställdhet.
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
  • Fredliga och inkluderande samhällen.
  • Inkluderande ekonomisk utveckling: produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, hållbart företagande samt fri och rättvis handel och hållbara investeringar.
  • Migration och utveckling.
  • Jämlik hälsa.
  • Utbildning och forskning.
  • Humanitärt bistånd.

Redovisningen ska ske med utgångspunkt från strategimål på respektive områden, med fokus på de vanligast förekommande målen.

Redovisningen ska omfatta biståndsverksamhet och effekter som denna bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redovisningen omfatta bedömning och analys av måluppfyllelse. Myndigheten ska eftersträva en struktur för redovisningen som möjliggör kontinuitet.

Administrativa kontrollmoment vid bidragshantering

Sida ska redovisa hur myndigheten hanterar utbetalningar och återkrav av de medel för biståndsverksamhet som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, men Sida administrerar (bidrag från anslagsposter inom anslag 1:1). Av redovisningen ska särskilt framgå vilka administrativa kontrollmoment som finns.

Garantiinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet

Sida ska redovisa användningen av garantier i utvecklingssamarbetet genom redogörelse för det totala antalet utfärdade garantier, inkl. nya garantier under 2019, storleken på garantiåtagandena, subvention av avgifter samt mobiliserat externt kapital per strategistyrd verksamhet. Sida ska även redovisa myndighetens bedömning avseende garantiernas betydelse för strategigenomförande och måluppfyllelse.

Informationssäkerhet

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19 - 20 §§ forordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedömts ha lett till. 

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa säkerhetskostnader i fält. 

Bidrag till civilsamhällesorganisationer

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida. 

Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning, m.m.

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Jämställdhetsintegrering

Sida ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska verka för organisatorisk förmåga och effektivitet med särskilt avseende på att säkerställa flexibilitet i hanteringen av tidskritiska och resursintensiva insatser. Härtill ska myndigheten säkerställa kapacitet till helhetsbedömningar och förmåga till anpassning av myndighetens verksamhet vid förändrad omvärldskontext med utgångspunkt i villkoren i regeringens samlade styrning av biståndet.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019 - 2022 vid nedanstånde prognostillfällen. Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Genomförandet av vissa strategier

Sida ges i uppdrag att ansvara för genomförandet av utvecklingssamarbetet i enlighet med följande strategier och i enlighet med de villkor som framgår för varje strategi.

Resultatstrategin för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 - 2018 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2019 högst vara 68 000 000 kronor. 

Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd till Kambodja 2014 - 2018 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2019 högst vara 200 000 000 kronor. 

Inom ramen för strategin för hållbar fred, och i fokusområdet för nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden, inklusive i bortglömda konflikter, ska Sida under 2019 prioritera följande lokala situationer: Västsahara. 

Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer

Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 1 mars respektive den 15 september 2019. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare rapportera om resultat och lärdomar från tidigare insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd. 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ska redovisa myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster under 2018 i enlighet med beslut CBD XII/3 om resursmobilisering inom konventionen för biologisk mångfald som rör myndighetens ansvarsområde. Sida ska i redovisningen föreslå åtgärder för att stärka och fördjupa myndighetens arbete med biologisk mångfald. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 1 september 2019.

Bistånd rörande minhantering, m.m.

Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT). Rapporteringen ska ske senast före utgången av februari 2019.

Handelsrelaterade insatser

Sida ska redovisa utfall och prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2020) samt analys av fördelningen av handelsrelaterade insatser. Redovisningen ska skickas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2019. 

Bredare relationer

Sida ska redovisa den verksamhet som myndigheten har bedrivit för att bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan Sverige och bilaterala partnerländer, inom ramen för relevanta strategier. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2019. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Sida ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Fristående garantier

Sida ska förvalta säkerhetsreserven för fristående garantier och göra relaterade riskbedömningar. Sida ska i första hand samverka med Riksgäldskontoret för att bedöma vilken premie som ska gälla för varje garanti. Härutöver ska Sida beträffande fristående garantier tillse att Riksgäldskontoret för Sidas räkning inför varje bokslut gör bedömningar av utestående fordringar, åtaganden och risk för skadefall. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 13 § andra stycket samt 18 och 19 §§ i förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.

Enligt vad som anges under rubriken 5.1 Låneram och krediter har Sida, om säkerhetsreserven inte är tillräcklig för att täcka de skadefall som garantiverksamheten ger upphov till, rätt till en obegränsad kredit hos Riksgäldskontoret. Sida ska placera säkerhetsreserven på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret.

Uppdraget gäller t.o.m. den 31 december 2019 eller till dess att regeringen beslutar annat.

Uppföljning av Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda

Sida ska under 2019 bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i förberedelser, genomförande och uppföljning av Sveriges deltagande i de olika högnivåmöten som anordnas inom ramen för FN:s globala uppföljning av Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Sida har i uppdrag att bidra till arbetet inom ramen för uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens (S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

2. Uppdrag att nå miljömålen

Sida har i uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (M2015/02633/Mm). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen fram t.o.m. 2019.

3. Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 - 2018 m.m. 

Sida har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (A2016/00216/A, A2017/00238/A).

4. Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Sida har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 till den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik (A2018/00925/A). 

5. Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016 - 2018 m.m

Sida har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA). 

6. Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Sida har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 till den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2018/01701/ESA).

7. Uppdrag till Sida om myndighetens lokalisering

Sida har i uppdrag att genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Botkyrka där myndigheten ska ha sitt säte (UD2018/01405/IU). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete40 936 323
ap.1Humanitära insatser (ram)4 050 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)150 000
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 875 000
ap.6Asien (ram)2 350 000
ap.7Latinamerika (ram)690 000
ap.9Afrika (ram)7 050 000
ap.13Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer (ram)1 000 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 300 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 590 000
ap.26Hållbar fred (ram)415 000
ap.28Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ram)700 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)3 900 000
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)10 420 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)920 000
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)906 323
ap.34Hållbar utveckling (ram)3 620 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen på respektive anslagspost ska användas i enlighet med gällande strategier för utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. 

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Följande villkor gäller för anslagsposterna 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26, 28, 32 och 34.   

För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i geografisk eller tematisk strategi med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av genomsnittlig årsvolym eller av regeringen beslutad årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska den genomsnittliga årsvolymen i sin helhet vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för internationellt bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust.

Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. 

ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

Medel om högst 100 000 000 kronor ska användas i enlighet med ändrad strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016 - 2020 (UD2018/04249/FMR).

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 18 december 2018 (UD2018/21014/IU).

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Internationella utvecklingsfonden (IDA)

2 596 850 000

UD2018/18097/GA

Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI

220 640 000

UD2018/18108/GA

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI

93 024 467

UD2018/18111/GA

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)

654 154 493

UD2018/18103/GA

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)

119 680 000

UD2018/18105/GA

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)

150 000 000

UD2018/18110/GA

Högst 208 000 Unit of Accounts (UA) av kapitalhöjningen får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) med anledning av Sydsudans medlemskap efter rekvisition. Diarienummer för ärendet UD2018/18106/GA.

Högst 3 350 000 USD av bidraget får utbetalas till Multilaterala investeringsfonden (MIF). Diarienummer för ärendet UD2018/20627/GA.

Högst 1 634 038,60 USD av kapitalhöjningen får utbetalas till Interamerikanska investeringsbolaget (IIC). Diarienummer för ärendet UD2018/18104/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 18 december 2018 (UD2018/21014/IU). 

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Gavi vaccinalliansen (GAVI)

300 000 000

UD2018/18344/FN

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

90 000 000

UD2018/19387/KH

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC)

70 000 000

UD2018/19388/KH

FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)

107 000 000

UD2018/18387/FN

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)

35 000 000

UD2018/18392/FN

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

493 000 000

UD2018/18401/FN

FN:s barnfond (UNICEF)

520 000 000

UD2018/18404/FN

FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)

75 000 000

UD2018/18407/FN

FN:s fredsbyggande fond (PBF)

190 000 000

UD2018/18348/FN

FN:s organ för katastrofriskreducering (UNISDR)

40 000 000

UD2018/19395/KH

FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)

175 000 000

UD2018/19402/KH

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

630 000 000

UD2018/18393/FN

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)

376 000 000

UD2018/19404/KH

FN:s avdelning för politiska frågor (UNDPPA)

18 000 000

UD2018/18399/FN

FN:s flyktingorgan (UNHCR)

696 000 000

UD2018/19391/KH

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)

556 000 000

UD2018/19331/KH

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

608 000 000

UD2018/19406/KH

Gröna klimatfonden (GCF)

1 060 000 000

UD2018/18230/GA

Anpassningsfonden (AF)

100 000 000

UD2018/18234/GA

Globala miljöfaciliteten (GEF)

444 497 500

UD2018/18232/GA

Globala Fonden (GFATM)

850 000 000

UD2018/18345/FN

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)

18 410 000

UD2018/18346/FN

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)

100 000 000

UD2018/18233/GA

Sustainable Energy for All (SEFORALL)

25 000 000

UD2018/18240/GA

Montrealprotokollet (MLF)

21 440 390

UD2018/18235/GA

Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)

55 000 000

UD2018/19310/FMR

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR)

65 000 000

UD2018/09077/FMR

Advisory Centre on WTO Law (ACWL)

3 500 000

UD2018/19131/HI

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)

13 200 000

UD2018/16726/IU

WTO Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)

19 200 000

UD2018/11700/HI

United World College

7 000 000

UD2018/18351/FN

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

6 000 000

UD2018/16727/IU

European Endowment for Democracy

12 000 000

UD2018/19311/FMR

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

7 600 000

UD2018/19385/KH

International Crisis Group (ICG)

7 000 000

UD2018/19386/KH

Centre for Humanitarian Dialog (CHD)

13 000 000

UD2018/19377/KH

Interpeace

11 000 000

UD2018/19390/KH

Dag Hammarskjölds minnesfond

22 000 000

UD2018/18342/FN

UN Global Pulse

10 000 000

UD2018/18385/FN

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

3 000 000

UD2018/19465/HI

Joint Fund for Agenda 2030

160 000 000

UD2018/18347/FN

Högst 137 540 840 euro av bidraget får utbetalas till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2018/19062/AF.

Högst 7 233 626 euro av bidraget får utbetalas till EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet (FRiT II) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2018/19371/EU.

Högst 70 672 euro av bidraget till FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) får utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2018/18238/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet respektive Miljö- och energidepartementet) fattar. 

Medel får avsättas för garantiavgifter som motsvarar statens förväntade förlust avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonouavtalet. Medlen ska föras över till garantireserven i Riksgäldskontoret. Ett eventuellt infriande av den svenska garantin ska belasta garantireserven. 

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 21 mars (UD2019/05096/IU).

Högst 3 000 000 euro av bidraget får utbetalas till EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien (Madad) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärenden för organisationsstödet UD2019/02675/KH.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 276 325
ap.1Sida (ram)1 276 325

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas administrativa kostnader. 

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete68 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)68 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1121 5003 %0
ap.24 5003 %0
ap.556 2503 %0
ap.670 5003 %0
ap.720 7003 %0
ap.9211 5003 %0
ap.1330 0003 %0
ap.1739 0003 %0
ap.2347 7003 %0
ap.2612 4503 %0
ap.2821 0003 %0
ap.30117 0003 %0
ap.31312 6003 %0
ap.3227 6003 %0
ap.3327 1903 %0
ap.34108 6003 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.138 2903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3100 00035 00035 00030 0002027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1370 000283 00080 0007 0002029
ap.2295 000118 00072 000105 0002029
ap.54 900 0001 290 0001 440 0002 170 0002029
ap.64 600 0001 977 0001 815 000808 0002029
ap.71 100 000595 000355 000150 0002029
ap.911 300 0005 570 0003 805 0001 925 0002029
ap.131 550 000830 000440 000280 0002029
ap.172 000 0001 120 000605 000275 0002029
ap.232 100 0001 020 000700 000380 0002029
ap.26600 000305 000162 000133 0002029
ap.281 300 000520 000445 000335 0002029
ap.3031 500 0005 304 0585 670 09120 369 9832029
ap.3132 749 0009 841 1248 720 43813 662 0462029
ap.322 400 000775 000815 000810 0002029
ap.33150 00080 8567 8452 5812029
ap.345 700 0002 643 0001 755 0001 302 0002029
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
- varav ÖVRIGT14 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

Garantier

Sida har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. 

Sida får under 2019 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 14 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar fristående garantier och tidigare utfärdade biståndsgarantier för u-krediter. Garantiavtal där externt kapital mobiliseras under en längre tid än strategiperioden omfattas inte av ovanstående begränsning av avtalslängd. Mot bakgrund av Sveriges åtaganden inom Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris ska Sida arbeta med att mobilisera externt kapital för hållbar utveckling genom effektivt utnyttjande av garantiramen för att komplettera relevanta anslagsposter.

Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, övriga ränteinkomster.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25106 360
2019-02-25106 360
2019-03-25106 360
2019-04-25106 360
2019-05-25106 360
2019-06-25106 360
2019-07-25106 360
2019-08-25106 360
2019-09-25106 360
2019-10-25106 360
2019-11-25106 360
2019-12-25106 365
Summa1 276 325
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Garantiverksamhet, administration4 832012 00012 00004 832
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ansvarar för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), Internationella finansbolaget (IFC), Multilaterala investeringsorganet (MIGA) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtagande avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet. Sida ansvarar även för att införliva åtagandet i den statliga garantimodellen, genom att medel motsvarande förväntad förlust överförs från biståndsanslaget till garantireserven i Riksgäldskontoret.


På regeringens vägnar
Ann Linde
Johan Frank
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF, AME, ASO, EC, EKO, ES, EU, FH, FMR, FN, GA, HI, KH, KOM, MENA, NIS, RS
Försvarsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet-BA, IA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (UD2013:1)
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket