Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2019-06-27
Ju2019/02300/LP(delvis)
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73, prop. 2018/19:99 utg.omr. 4, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen(2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden,


- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden,


- Genomsnittliga handläggningstider,


- Erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som
har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen
(2014:322). Antalet ärenden och den sammanlagda respektive
genomsnittliga storleken på utbetald ersättning ska särskilt framgå.


Redovisningen ska vara uppdelad på kön och ålder samt innehålla en
analys och bedömning av utvecklingen.


2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att:


a) kunna analysera utvecklingen av handläggningstiderna,

b) säkerställa en effektiv och skyndsam handläggning.


3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på
utbetald brottsskadeersättning fördelad på olika brottstyper.
Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.


4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden som bygger på
domar med skadestånd, strafföreläggande respektive nedlagd
förundersökning.

Regressverksamheten

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:


- Inkomna medel,


- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa hur stor andel av de
betalningsskyldiga som är över respektive under 18 år vid årets slut samt
innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Brottsofferfonden

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:


- Antalet inkomna och beviljade ansökningar,


- Inkomna och utbetalade medel,


- Vilka verksamheter eller projekt som har erhållit bidrag.

Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:


- Vilka särskilda utvecklingsområden för rättsväsendet som myndigheten
identifierar när det gäller arbetet gentemot brottsutsatta.

- Vad som har gjorts för att den kunskap om brottsofferfrågor som
myndigheten tar fram kan komma till användning hos myndigheter och
andra berörda aktörer.

Jämställdhetsintegrering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

3

Uppdrag

Prognoser - Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 17 januari, 15 februari, 2 maj, 29 juli och den 25 oktober.

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

Moderna beredskapsjobb i staten- Brottsoffermyndigheten ska i uppföljningssyfte senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb under 2018 enligt närmare instruktion från Statskontoret. 

Webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd - Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Arbetet ska bedrivas i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019 (redovisningsdatum för uppdraget ändrades i beslutet om 2018 års regleringsbrev).

Stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram och utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat. Uppdraget ska redovisas senast den 2 oktober 2019 (Ku2017/01674/D).

Genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 2018-2020 genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen (dnr Ju2018/01290/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020. 

Praktikplatser för nyanlända arbetssökande - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 - 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi/2018/01701/ESA). Brottsoffermyndigheten ska också senast den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur det tidigare uppdraget om praktik för nyanlända arbetssökande har genomförts och resultat av detta (Fi2016/00386/ESA).

Praktikplatser för arbetssökande med funktionsnedsättning- Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 - 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik (A2018/00925/A). Brottsoffermyndigheten ska också senast den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur det tidigare uppdraget om praktik för personer med funktionsnedsättning har genomförts och resultat av detta (A2016/00216/A).

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten46 685
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)46 685

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten121 953
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)121 953

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 4303 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.13 6583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 974
2019-02-253 974
2019-03-253 974
2019-04-253 974
2019-05-253 974
2019-06-253 974
2019-07-253 807
2019-08-253 807
2019-09-253 807
2019-10-253 807
2019-11-253 807
2019-12-253 806
Summa46 685
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 4 000 000 kronor, varav minst 500 000 kronor ska användas för spridning av resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden.
  3. För kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2019, förskottsvis betala ut högst 1 000 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2020, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2019, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Vanessa Bonsib
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Brottsofferjouren Sverige