Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2019-03-07
Fö2019/00289/MFU
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
651 80 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet.

Mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra prövning och mönstring av totalförsvarspliktiga med målet att fylla upp minst 4 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2019/20 den 15 mars, 15 maj och 15 juli. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2019/20 ska lämnas senast den 1 november.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Avbrottsstatistik och orsakerna till avbrotten ska också redovisas.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

För grundutbildningsgenomgång 2020/21 ska lägesredovisning lämnas den 2 december.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning. 

Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder samt effekterna av dessa.

Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen per termin fr.o.m. 2019.

Jämställdhetsintegrering

Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Särskild redovisning av avgiftsintäkter

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2020 särskilt redovisa beräknade avgiftsintäkter för prövningsverksamhet som myndigheten utför för Polismyndigheten.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet206 272
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)206 272

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.16 1883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2517 189
2019-02-2517 189
2019-03-2517 189
2019-04-2517 189
2019-05-2517 189
2019-06-2517 189
2019-07-2517 189
2019-08-2517 189
2019-09-2517 189
2019-10-2517 189
2019-11-2517 189
2019-12-2517 193
Summa206 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten8 946-3 00014 00018 000-4 0001 946
Uppdrag Försvarshögskolan005 0005 00000
Uppdrag Polismyndigheten2 688075 00075 00002 688
Uppdrag övriga civila004 5005 000-500-500
Summa11 634-3 00098 500103 000-4 5004 134
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Erik Snejde
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation