Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2019-03-21
N2019/01339/SUN
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 21 december 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Skogsstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

− Hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Redovisningen av verksamhetens resultat ska genomföras med hjälp av indikatorer.

− Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn.

− Årsarbetskrafter, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för processerna: Rådgivning, Kommunikation, Tillsyn, Inventering, Statistik, Policyutveckling, Ekonomiska stöd, Områdesskydd, Geodataförsörjning och Uppdragsverksamhet. Redovisningen ska skilja på verksamheterna rådgivning och tillsyn i enlighet med regeringens tillsynsbegrepp.

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att implementera skogsprogrammet samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för detta arbete.

Omarrondering

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten under året har bidragit till arbetet med omarrondering i Dalarnas län.

Skog och vilt

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser som myndigheten har gjort för att bidra till en regional älgförvaltning där älgstammen är i balans med sina betesresurser.

Skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län 2018

Skogsstyrelsen ska redovisa åtgärder kopplade till de stora skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län 2018. Redovisningen ska bestå av en sammanfattande beskrivning av arbetets medelsanvändning, resultat och effekter och ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Samverkansprocess skogsproduktion

Skogsstyrelsen ska redovisa hur arbetet med samverkansprocessen för en ökad produktion inom ramen för ett hållbart och variationsrikt skogsbruk fortlöper, både avseende arbetsprocess och de resultat som uppnås.

Landsbygdspolitik

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är regeringens uppdrag åt Tillväxtverkets inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

Hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att analysera och utveckla metoder för hyggesfritt skogsbruk och hur myndighetens arbete med rådgivning om hyggesfritt skogsbruk har utvecklats. Av redovisningen ska framgå effekter av de tilldelade medlen.

Målbilder för god miljöhänsyn

Skogsstyrelsen ska redovisa utvecklingen i det sektorsgemensamma arbetet med målbilder för god miljöhänsyn. Av redovisningen ska framgå hur genomförandet fortlöper och resultat i form av uppmätt miljöhänsyn.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Skogsstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

2. Prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för 2019−2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 17 januari,

− den 15 februari,

− den 2 maj,

− den 29 juli och

− den 25 oktober.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket, anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet, anslagspost 3 Nationellt skogsprogram och anslagspost 5 Stöd till skogsägare med anledning av bränderna sommaren 2018.

Pågående uppdrag anges i bilagan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen439 482
ap.1Förvaltningskostnader (ram)439 482
Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 000
ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas till Skogsstyrelsens förvaltningsutgifter.

ap.2 Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skoglig grunddata med hjälp av laserskanning.

ap.3 Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skoglig grunddata med hjälp av laserskanning.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen282 373
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)32 673
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)151 700
ap.3Nationellt skogsprogram (ram)26 000
ap.5Stöd till skogsägare med anledning av bränderna sommaren 2018 (ram)72 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslagsposten får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av myndigheten i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 33 000 000 kronor.

ap.3 Nationellt skogsprogram

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas i enlighet med ansökan om bidrag för att sprida och kommunicera kunskap om träbyggande, N2016/06073/SK.

Av anslagsposten får 3 500 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog, N2018/04152/SK.

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk, N2018/04153/SK.

Av anslagsposten får 1 700 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, bistå i arbete inom internationella skogsfrågor, N2018/04154/SK.

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, förbereda och genomföra en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU, N2018/04155/SK.

Av anslagsposten får 3 500 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet, N2018/04156/SK.

Av anslagsposten får 9 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, stödja regionala dialoger och strategier, N2018/04157/SK.

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB, N2018/04158/SK.

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, upparbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark, N2018/04159/SK.

Därutöver får medel till nationellt skogsprogram användas först efter beslut av regeringen.

ap.5 Stöd till skogsägare med anledning av bränderna sommaren 2018

Anslagsposten får användas för att stödja drabbade skogsägare med anledning av bränderna sommaren 2018.

Av anslagsposten får högst 44 000 000 kronor användas till stöd för merkostnader kopplade till avverkning och transport.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till stöd för utmärkning av fastighetsgränser som behöver märkas ut på nytt. Lantmäteriet får rekvirera högst 1 500 000 kronor från Skogsstyrelsen för nedsättning av avgifter enligt 7 § första stycket 5 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar, för förrättningsåtgärder i och i anslutning till brandområden från 2018 i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län. Stöd i form av nedsatta avgifter vid lantmäteriförrättningar lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor rekvireras av Trafikverket till stöd för att reparera och förstärka vägnätet för att möjliggöra uttransport av virke.

Av anslaget får högst 10 000 000 kronor användas till stöd för ökade kostnader för separat hantering av brandskadat virke.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.114 3283 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.4ram
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.150 00033 00010 0007 0002023
ap.220 00010 0005 0005 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifter i tabellen om infrianden är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2536 624
2019-02-2536 624
2019-03-2536 624
2019-04-2536 624
2019-05-2536 624
2019-06-2536 624
2019-07-2536 624
2019-08-2536 624
2019-09-2536 624
2019-10-2536 624
2019-11-2536 624
2019-12-2536 618
Summa439 482
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader
Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25833
2019-02-25833
2019-03-25833
2019-04-25833
2019-05-25833
2019-06-25833
2019-07-25833
2019-08-25833
2019-09-25833
2019-10-25833
2019-11-25833
2019-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet
Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2583
2019-02-2583
2019-03-2583
2019-04-2583
2019-05-2583
2019-06-2583
2019-07-2583
2019-08-2583
2019-09-2583
2019-10-2583
2019-11-2583
2019-12-2587
Summa1 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Skogliga tjänster-2 39550060 00059 400600-1 295
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster00700 000700 00000
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet7 659-5006 0006 500-5006 659
Tjänsteexport-191930030000
Summa5 24519766 300766 2001005 364
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet100325325010
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Linda Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Miljö- och energidepartementet, NM och S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Lantmäteriet
Riksgäldskontoret