Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2019-02-14
N2019/00662/SUN
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 21 december 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Skogsstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

− Hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Redovisningen av verksamhetens resultat ska genomföras med hjälp av indikatorer.

− Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn.

− Årsarbetskrafter, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för kärnprocesserna: Rådgivning, Kommunikation, Tillsyn, Inventering, Statistik, Policyutveckling, Ekonomiska stöd, Områdesskydd och Uppdragsverksamhet. Redovisningen ska skilja på verksamheterna rådgivning och tillsyn i enlighet med regeringens tillsynsbegrepp.

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för detta arbete.

Samverkansprocess skogsproduktion

Skogsstyrelsen ska redovisa hur arbetet med samverkansprocessen för en ökad produktion inom ramen för ett hållbart och variationsrikt skogsbruk fortlöper, både avseende arbetsprocess och de resultat som uppnås.

Förenkla för företagen

Skogsstyrelsen ska redogöra för vad myndigheten har gjort och avser att göra för att förenkla för företag att utveckla och driva verksamhet med skogen som bas, samt för att myndighetens föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade så att de är kostnadseffektiva och enkla för företag att följa och förstå.

Omarrondering i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarna uppdaterade under 2017 länets långsiktiga plan för omarrondering. Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten under året har bidragit till att effektivisera arbetet med omarrondering i Dalarnas län, vilket syftar till att i områden med stark ägarsplittring bl.a. möjliggöra ett rationellt skogsbruk, fungerande infrastruktur samt bidra till hållbar utveckling av landsbygdens ekonomi och tillväxt samtidigt som skogsvårdslagens (1979:429) jämställda mål om god avkastning och hänsyn till miljövärden värnas. Särskilt ska Skogsstyrelsen i områden aktuella för arbetet omarrondering prioritera inventeringar för att kartlägga värdefulla naturvärden och arbetet med att kunna erbjuda områdesskydd inom nyckelbiotopsrika brukningsenheter.

Skog och vilt

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser som myndigheten har gjort för att bidra till en regional älgförvaltning där älgstammen är i balans med sina betesresurser. Skogsstyrelsen ska även göra en samlad nationell beräkning av kostnaderna för de skador som viltet orsakar skogsbruket.

Jämställdhet i skogsbruket

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att stärka kvinnor som är skogsägare och kvinnor som är verksamma i skogen, i syfte att skapa en jämställd skogssektor.

Hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att analysera och utveckla metoder för hyggesfritt skogsbruk och myndighetens arbete med rådgivning om hyggesfritt skogsbruk har utvecklats. Av redovisningen ska framgå effekter av det ökade anslaget på totalt 10 800 000 kronor.

Naturvårdande skötsel

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med kapacitetsuppbyggnad, planering, handläggning, genomförande och uppföljning av naturvårdande skötsel i formellt skyddade skogar såsom biotopskydd och områden med naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen ska även redovisa hur arbetet har bidragit till att upprätthålla natur- och kulturvärdena i skogen och samtidigt ökat förutsättningarna för friluftsliv i skog och mark, samt bidragit till ökad sysselsättning.

Målbilder för god miljöhänsyn

Skogsstyrelsen ska redovisa utvecklingen i det sektorsgemensamma arbetet med målbilder för god miljöhänsyn. Av redovisningen ska framgå hur genomförandet fortlöper och resultat i form av uppmätt miljöhänsyn.

Genomförande av EU:s klimat- och energipolitik

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför och under förhandlingar om genomförandet av EU:s klimat- och energiramverk till 2030 och EU:s energiunion.

Samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Kollektivavtalsenliga villkor

Skogsstyrelsen ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för 2018−2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 17 januari,

− den 16 februari,

− den 2 maj,

− den 29 juli och

− den 8 november.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket, anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet, anslagspost 3 Nationellt skogsprogram, anslagspost 4 Enklare vägar till gröna jobb och anslagspost 6 Naturvårdande skötsel i formellt skyddade skogar.

3

Uppdrag

1. Hållbar regional tillväxt

Skogsstyrelsen ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Skogsstyrelsen ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

2. Moderna beredskapsjobb

Skogsstyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Skogsstyrelsen ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Skogsstyrelsen ska senast den 3 april 2018 återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten hittills har lagt upp sitt arbete och hur myndigheten arbetar vidare med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen 2018.

Skogsstyrelsen ska även senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen461 307
ap.1Förvaltningskostnader (ram)461 307
Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 000
ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslaget får användas till Skogsstyrelsens förvaltningsutgifter.

ap.2 Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet

Anslaget får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skoglig grunddata med hjälp av laserskanning.

ap.3 Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

Anslaget får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skoglig grunddata med hjälp av laserskanning.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen580 373
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)25 673
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)391 200
ap.3Nationellt skogsprogram (ram)22 800
ap.4Enklare vägar till gröna jobb (ram)99 300
ap.6Naturvårdande skötsel i formellt skyddade skogar (ram)41 400

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av myndigheten i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 33 000 000 kronor.

Av anslaget bör minst 100 000 000 kronor användas för områdesskydd för nyckelbiotoprika brukningsenheter, samt för Skogsstyrelsens kostnader för hantering av områdesskydd för nyckelbiotoprika brukningsenheter.

ap.3 Nationellt skogsprogram

Medel till nationellt skogsprogram får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Enklare vägar till gröna jobb

Av anslaget får 120 000 000 kronor användas för att bidra till att skapa enklare vägar till gröna jobb inom naturvård och markvård. Närmare om uppdraget framgår av regeringsbeslut dnr N2017/07501/KSR.

ap.6 Naturvårdande skötsel i formellt skyddade skogar

Av anslaget får 50 000 000 kronor användas för kapacitetsuppbyggnad, planering, handläggning, genomförande och uppföljning av naturvårdande skötsel i formellt skyddade skogar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.114 1693 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.258 037Inget0
ap.3015 0000
ap.40Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.150 00028 00015 0007 0002022
ap.220 0005 0005 00010 0002022
ap.326 00026 000002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifter i tabellen om infrianden är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2538 442
2018-02-2538 442
2018-03-2538 442
2018-04-2538 442
2018-05-2538 442
2018-06-2538 442
2018-07-2538 442
2018-08-2538 442
2018-09-2538 442
2018-10-2538 442
2018-11-2538 442
2018-12-2538 445
Summa461 307
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader
Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25833
2018-02-25833
2018-03-25833
2018-04-25833
2018-05-25833
2018-06-25833
2018-07-25833
2018-08-25833
2018-09-25833
2018-10-25833
2018-11-25833
2018-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet
Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2583
2018-02-2583
2018-03-2583
2018-04-2583
2018-05-2583
2018-06-2583
2018-07-2583
2018-08-2583
2018-09-2583
2018-10-2583
2018-11-2583
2018-12-2587
Summa1 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Skogliga tjänster-2 483060 00059 500500-1 983
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster-3 9183 918520 000520 00000
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet8 547-2008 0009 000-1 0007 347
Tjänsteexport-203 0023 00020
Summa2 1443 718591 002591 500-4985 364
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-754032530025-10
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Utgifter inom området Arbetsmarknadsrelaterade tjänster som inte finansieras av avgifter får finansieras med anslag 1:2 Insatser för skogsbruket ap.4 Enklare vägar till gröna jobb.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Miljö- och energidepartementet, NM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret