Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2019-01-31
N2019/00383/SUN
N2018/05837/KLS
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Bolagsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska i budgetunderlaget redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras genomföras fram till 2021 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader och förväntad nytta med insatserna.

3

Uppdrag

1. Ansvara för basförvaltning avseende verksamt.se

Bolagsverket ska ansvara för förvaltning av teknisk drift, underhåll och förvaltning av ingående system i verksamt.se samt kundtjänst och support av dessa lösningar.

2. Moderna beredskapsjobb i staten

Bolagsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid mydigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3. Prognoser

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Bolagsverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket53 285
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)53 285

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter för likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för förenklat uppgiftslämnande. Av anslaget ska högst 5 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning, teknisk infrastruktur och utveckling av servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. Av anslaget ska högst 22 443 000 kronor användas för kostnadsfritt tillhandahållande av registerinformation inom området digital förvaltning. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bolagsverket
ap.12 664Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar och kungörelser99 400-56 500480 200523 400-43 200-300
Adminstrativa kostnader för förseningsavgifter för årsredovisningar0024 40024 40000
Summa99 400-56 500504 600547 800-43 200-300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar och kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Adminstrativa kostnader för förseningsavgifter för årsredovisningar

Förseningsavgifter som härör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Bemyndigande

Bolagsverket bemyndigas att besluta om medlemsskap i föreningen European Business Registers Association (EBRA) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 200 000 kronor under 2019–2026.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900107 000107 00000
Stämpelskatt934100195 000195 00000
Summa00302 000302 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341 Stämpelskatt.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Bolagsverket bemyndigas att under 2019 besluta om medlemsskap i European Business Registers Association och att under 2019–2026 besluta om en medlemsavgift på högst 200 000 kronor per år.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bolagsverket ska redovisa 109 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L1 och L2
Finansdepartementet, BA, DF, ESA, FMA och SKA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Bokföringsnämnden
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket