Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2018-12-21
A2018/01999/I
A2018/01993/SV (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:4 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Hemutrustningslån för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:4

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden165 863
ap.1Hemutrustningslån (ram)165 863

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får användas för utgifter för lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Amorteringar ska redovisas mot inkomsttitel 4526 Återbetalning av övriga lån och räntor ska redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Hemutrustningslån
ap.14 975Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Utbildningsdepartementet/GV
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/FA Ekonomi