Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2018-12-21
A2018/01997/I
A2018/01993/SV (delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Etableringsåtgärder för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. AU1, rskr. 2018/19:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:1

Etableringsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län205 525
ap.1Insatser för asylsökande m.fl. (ram)139 400
ap.4Flyktingguider och familjekontakter (ram)66 000
ap.10Information medborgarskapsceremonier (ram)125
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet4 000
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Insatser för asylsökande m.fl.

Anslagsposten avser ersättning enligt förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. Av anslagsposten ska minst 15 000 000 kronor användas för insatser genom det lokala föreningslivet.

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet, och får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.4 Flyktingguider och familjekontakter

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Av anslagsposten beräknas 15 000 000 kronor användas för insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn.

ap.10 Information medborgarskapsceremonier

Anslagsposten får användas för information till kommuner om medborgarskapsceremonier.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Etableringsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/UF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Riksgälden
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor