Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2018-12-18
M2018/02891/S
Transportstyrelsen
Olai Kyrkogata 35
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8 Supermiljöbilspremie
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115, prop. 2018/19 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU11, rskr. 2018/19:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Supermiljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen295 000
ap.1Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)295 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny supermiljöbil.  

Bidraget regleras i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Supermiljöbilspremie
ap.1040 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Martin Larsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Trafikverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet, SUBT