Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2018-12-18
Fi2018/03796/RS (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Skatteverket
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 3, bet. 2017/18:SkU1, rskr. 2107/18:78, prop. 2017/18:99 utg.omr. 3, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435, prop. 2018/19:2 utg.omr. 3, bet. 2018/19:FiU11, rskr. 2018/19:63).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla för Skatteverket.

Ändringen görs med anledning av riksdagens beslut om höständrings- budget för 2018 och innebär att anslaget ökas för att finansiera förberedelser inför att en public serviceavgift införs den 1 januari 2019.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Skatteverkets uppgifter framgår bland annat i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Skatte- verket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Folkbokföringsfelet

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka registerkvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska särskilt beskriva hur riskhanteringen inom folkbokföringen har stärkts och vilka resultat det har lett till.

Riskhantering och kontrollverksamhet

Skatteverket ska redovisa hur kontrollresurserna i huvudsak har kon- centrerats till områden med hög risk. Skatteverket ska även beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att öka de preventiva effekterna på alla områden. Dessutom ska myndigheten analysera kontrollinsatsernas resultat.

Förstärkt arbete med att motverka skattebrott och skattefusk

Skatteverket ska i årsredovisningarna för 2017—2020 redovisa hur myn- digheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Ekobrotts- myndigheten, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Skatteverket redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med Ekobrottsmyndigheten på detta område.

Verksamhetsutveckling

Skatteverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Jämställdhetsintegrering

Skatteverket arbetar med jämställdhetsintegrering och bidrar därigenom till att regeringens jämställdhetspolitiska mål uppnås. Skatteverket ska redovisa resultatet av de aktiviteter som beskrivs i Skatteverkets hand- lingsplan för jämställdhetsintegrering 2015—2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 feb- ruari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017.

Sjukfrånvaro

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft.

Upphandling

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Generella redovisningskrav

Skatteverket ska analysera och bedöma verksamhetens resultat och utveckling. Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i analysen. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser i Hermes för 2018—2021 senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november. Av prognoskom- mentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvik- elser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vid- tagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgäng- liga ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

Kvaliteten i folkbokföringen

Skatteverket ska utveckla en metod för att systematiskt kunna följa upp kvaliteten i folkbokföringsregistret. Syftet är att öka kunskapen om fel som kan förekomma, i vilken omfattning de förekommer och de kon- sekvenser som dessa medför. I uppdraget ingår att beskriva hur uppfölj- ning kommer att genomföras så att den kan ligga till grund för Skatte- verkets resultatredovisning och bedömning av registerkvaliteten i folk- bokföringen senast i årsredovisningen som avser verksamhetsåret 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 oktober 2018. 

Motverka registrering av falska identiteter

I betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet — förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) föreslås att Skatteverket ska registrera passnummer i folkbokföringsdatabasen. Syftet är att motverka registrering av falska identiteter i folkbokföringen. Skatteverket ska ut- veckla funktioner som gör det möjligt att upptäcka om samma pass eller annan id-handling (t.ex. ett utländskt nationellt id-kort) används för olika personer vid myndighetens handläggning av ärenden om folkbok- föring och om tilldelning av samordningsnummer. Skatteverket ska redo- visa resultatet av genomförda åtgärder och om möjligt beskriva omfatt- ningen av missbruk av detta slag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 21 december 2018.

Intyg om redovisad utbetald ersättning för arbete

I betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet — förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) föreslås att Skatteverket ska ut- forma ett standardiserat intyg om anställningsförhållanden. Ett intyg avseende redovisad ersättning för arbete kan vara en del i att intyga an- ställningsförhållanden. Riksdagen har beslutat om regler som bl.a. inne- bär att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket (prop. 2016/17:58, bet. 2016/17: SkU21, rskr. 2016/17:256). Reglerna innebär att vissa andra myndigheter fr.o.m. den 1 januari 2019 kommer att få tillgång till uppgifter om ersättning för arbete på individ- nivå. Skatteverket ska utifrån dessa förutsättningar utreda och föreslå en ändamålsenlig lösning för hur redovisad utbetald ersättning för arbete kan intygas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdeparte- mentet) senast den 1 december 2018.

Effekter av nytt fastighetsbegrepp i mervärdesskattelagen

Skatteverket ska redogöra för vilka effekter förändringarna i proposition 2016/17:14 om ett nytt fastighetsbegrepp i mervärdesskattelagen har haft på företagens administrativa börda, särskilt i relation till mervärdes- skatteredovisningen. Om Skatteverket skulle finna att förändringarna har inneburit orimligt ökade administrativa svårigheter med ökade kostnader för företagen som följd ska Skatteverket, med beaktande av de EU-rätts- liga förutsättningarna, analysera möjligheterna att vidta åtgärder för att förhindra detta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdeparte- mentet) senast den 30 juni 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna bered- skapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att an- ställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Skatteverket ska senast den 3 april 2018 återrapportera till Regerings- kansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten hittills har lagt upp sitt arbete och hur myndigheten arbetar vidare med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen 2018. Skatte- verket ska även senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska mot- svara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Civilt försvar

Skatteverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:
• Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
• Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
• Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
• Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Krigsplacering av personal

Skatteverket ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd bered- skap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryterings- myndighet.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Skatteverket framgår av bilaga 2.  

Myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Skatteverket ska ingå en överenskommelse med Myndigheten för digital förvaltning om att Skatteverket ska sköta driften av den myndighets- gemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser (Mina meddelanden), dock längst t.o.m. den 31 december 2019.

Avveckling av E-legitimationsnämnden

Skatteverket ska hantera kvarvarande avvecklingsfrågor efter det att E-legitimationsnämnden avvecklats och upphört som myndighet den 31 augusti 2018. Eventuella kostnader ska belasta anslag 1:18 Digitaliseringsmyndigheten ap. 3 E-legitimationsnämnden, del till Skatteverket.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 597 835
ap.1Skatteverket (ram)7 597 835

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatteverkets förvaltningsutgifter.
  2. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskar- skattenämndens verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). 
  3. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaför- farande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas.
  4. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och sär- skild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxerings- värden m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1227 7223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)895 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)704 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 3 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25632 561
2018-02-25632 561
2018-03-25632 561
2018-04-25632 561
2018-05-25632 561
2018-06-25632 561
2018-07-25633 078
2018-08-25633 078
2018-09-25633 078
2018-10-25633 078
2018-11-25633 078
2018-12-244 000
2018-12-25633 079
Summa7 597 835
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna-10 20318 368412 249413 236-9877 178
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-1 5952 94464 41464 568-1541 195
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00210 000210 00000
SPAR21 6668 90046 00049 100-3 10027 466
Svensk e-legitimation-19 2004 200000-15 000
Summa-9 33234 412732 663736 904-4 24120 839
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0068 00068 00000
Namnärenden0017 00017 00000
Summa0085 00085 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Svensk e-legitimation

Avser avgifter som E-legitimationsnämnden tar ut enligt förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110050050000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511007 5007 50000
Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg25110030030000
Summa008 3008 30000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Skatteverket får använda statens centralkonto i Riksbanken för:

  • stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduk- tionsanställningar under tiden tills medel för stöden lämnats från Arbetsförmedlingen, 
  • stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd under tiden tills medel för stödet lämnats från Trafikverket, och 
  • stöd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön under tiden tills medel för stödet lämnats från Försäkringskassan.
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Cecilia Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/PO, SSK och Å
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA och OFA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Trafikverket
Valmyndigheten