Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2018-12-18
A2018/01970/A
A2018/01960/SV
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
113 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:110, prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117, prop. 2017/18:1 utg.omr. 25, bet. 2017/18:FiU3, rskr. 2017/18:119),  (prop. 2017/18:99 utg.omr. 14, bet. 2017/18/FiU21, rskr. 2017/18:435, prop. 2018/19:2 utg.omr. 14, bet. 2018/19:FiU11, rskr. 2018/19:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Arbetsförmedlingens insatser ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och till regeringens mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

1

Mål och återrapporteringskrav

MÅL

  • Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och rekryteringsproblem motverkas genom bland annat intensifierade förmedlings- och vägledningsinsatser.
  • Andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka väsentligt jämfört med föregående år, särskilt bland kvinnor. Andelen som studerar inom etableringsuppdraget ska öka väsentligt, särskilt bland nyanlända med kort utbildning.
  • Andelen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete eller studier ska öka, inklusive dem som tidigare har avslutat en etableringsplan.
  • Andelen inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning som påbörjar reguljära studier ska öka väsentligt.
  • Unga ska övergå till arbete, påbörja studier eller erbjudas en insats som leder till arbete inom 90 dagar, i syfte att upprätthålla 90-dagarsgarantin.
  • Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som övergår till arbete eller studier ska öka.

3

Uppdrag

1. Genomförandet av etableringsuppdraget

Regeringen beslutade den 8 juni att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bland annat säkerställa att alla nyanlända i etableringsuppdraget erbjuds en god tillgång till insatser av hög kvalitet och successivt närmar sig arbetsmarknaden (A2017/01238/A).

Arbetsförmedlingen ska fortsatt ge grundläggande information om svensk arbetsmarknad till nyanlända.

Arbetsförmedlingen ska beskriva och analysera progressionen för deltagarna i etableringsuppdraget. Dessutom ska Arbetsförmedlingen redogöra för deltagarnas tillgång till insatser och hur insatserna under etableringstiden kompletterar varandra i syfte att deltagarna successivt ska närma sig arbetsmarknaden. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i analysen. Rapporten ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2018.

2. Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet

Regeringen inför från och med 1 januari 2018 en utbildningsplikt i enlighet med 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Många nyanlända i etableringsuppdraget har kort utbildning och en del saknar tillräckliga kunskaper för att kunna matchas mot arbete under etableringsperioden. För att fler nyanlända med kort utbildning ska kunna stärka sina grundläggande kunskaper och färdigheter inom vuxenutbildningen har regeringen vidtagit åtgärder för att den ska kunna anpassas efter målgruppens behov av att ta del av svenska för invandrare (sfi) och grundläggande utbildning i matematik och andra kurser eller delar av kurser som kan vara relevanta.

För att säkerställa implementeringen och möta utbildningsbehovet bland nyanlända kvinnor och män med kort utbildning ska Arbetsförmedlingen aktivt samverka med kommunerna och andra relevanta aktörer, bland annat genom att bidra till bättre lokala planeringsförutsättningar och genom att öka sin kunskap om det lokala och regionala utbudet av utbildning.

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 maj 2018 och i samband med årsredovisningen för 2018 redovisa hur myndigheten systematiskt har arbetat med att öka antalet anvisningar för kvinnor och män till utbildning samt statistik om antalet deltagare som har påbörjat studier fördelat på utbildningsform och utbildningsnivå. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i analysen. Arbetsförmedlingen ska även redovisa hur samverkan om implementeringen har skett mellan myndigheten och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Arbetsförmedlingen ska vidare också redovisa hur den systematiskt arbetar med deltagare som inte sökt anvisad utbildning eller som avvisat en utbildning som han eller hon har anvisats att söka och är antagen till.

3. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i sitt arbete för att förebygga ungdomsarbetslöshet och öka antalet som lämnar etableringsuppdraget till arbete och studier, utveckla samverkansstrukturerna med kommunerna och samverka med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dir. 2017:20). Inom ramen för detta arbete ska Arbetsförmedlingen bl.a. verka för att skapa lokala spår till jobb i samverkan med kommuner och arbetsgivare. I arbetet bör utrikesfödda kvinnor särskilt beaktas.

4. Kompetenskartläggning asylsökande

Arbetsförmedlingen ska, för att underlätta etableringen för vissa nyanlända, erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande och verka för att asylsökande kvinnor och män kompetenskartläggs och att de asylsökande får kunskap om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda i samband med detta.

5. Vägledning

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtar och hur myndigheten stärker förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl kvinnor som män, ska ta del av utbildning genom den vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Av redovisningen ska framgå hur vägledningen förhåller sig till den studie- och yrkesvägledning som tillhandahålls av kommunerna och andra huvudmän. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 30 april 2018.

Arbetsförmedlingen ska dessutom med utgångspunkt i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82) genomföra en förstudie som innehåller en behovsanalys i syfte att undersöka hur en digital plattform för vägledning kan etableras. Arbetsförmedlingen ska i arbetet involvera och samarbeta med lämpliga berörda aktörer. I förstudien bör bl.a. frågor hanteras om vilka målgrupper som bör omfattas och utifrån detta vilka övriga aktörer förutom Arbetsförmedlingen som kan beröras. Uppdraget i denna del ska redovisas senast den 31 augusti 2018. En bedömning av eventuella utvecklingskostnader ska redovisas senast den 30 april 2018.

Avstämning ska ske löpande med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

6. Samråd med arbetstagarorganisationer

Arbetsförmedlingen ska kartlägga hur samråd med arbetstagarorganisationerna uppfylls. Kartläggningen ska innehålla en beskrivning av förfarandet, förekomsten av samråd, samrådens innehåll och kvalitet samt hur svar på samråd används vid beslutsfattandet. Arbetsmarknadens parter ska involveras i kartläggningen.

Kartläggningen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 april 2018.

7. Förberedande och orienterande utbildning och arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2018 redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att använda arbetsmarknadsutbildning och förberedande och orienterande utbildning på ett effektivare sätt i syfte att öka andelen kvinnor och män som går till arbete eller studier.

Arbetsförmedlingen ska senast den 22 februari 2019 även redogöra för insatser för att förbättra möjligheterna att följa upp förberedande och orienterande utbildning.

8. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, såväl kvinnor som män, kopplad till Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska göra beställningen efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 31 mars 2018.

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet anställda i bolaget med denna stödform ska uppgå till minst 2 500 personer i genomsnitt under 2018. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

9. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en låg och stabil sjukfrånvaro över tid.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd. 

I denna del av uppdraget ska myndigheterna löpande informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) om utvecklingen.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska intensifiera sitt arbete att tillsammans underlätta övergången samt identifiera och möta behov av insatser och stöd för individen. 

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast 17 maj 2019.

10. Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska utreda om termen nedsatt arbetsförmåga, så som den används i arbetsmarknadspolitiken, påverkar de personer som berörs och i så fall på vilket sätt. Om behov finns bör förslag lämnas på ett alternativt språkbruk och konsekvenserna av en eventuell förändring belysas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 november 2018.

11. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska i en särskild rapport i samband med årsredovisningen redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.

12. Effektiviseringar i statsförvaltningen

Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att genomföra särskilda satsningar på effektiviseringar i sin verksamhet 2018. De effektiviseringsinsatser som genomförs ska syfta till att förbättra resultaten i kärnverksamheten. I det ligger att övergångar till både arbete och studier ska öka.

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultatet av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2018.

Regeringen avser också att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att stödja myndigheten i genomförandet av detta uppdrag. Erfarenheterna från uppdraget ska bidra till ESV:s arbete med att ta fram ett metodstöd för effektiviseringar i staten.

13. Upphandling

Arbetsförmedlingen ska redovisa arbetet med att utveckla sina offentliga inköp så att de främjar socialt företagande, sociala innovationer och alternativa lösningar, som bidrar till arbetsförmedlingens övergripande mål och en effektivare statsförvaltning.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

Vidare ska Arbetsförmedlingen redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Denna del av uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2018.

14. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport kring de arbetsmarknadspolitiska programmen samt en rapport om etableringsuppdragets olika delar. Båda rapporterna ska utgå från helårsuppgifter för 2017 och ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2018.

15. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Arbetsförmedlingen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

16. Information om antalet extratjänster för utbetalning av bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur många anställningar hos respektive kommun och landsting som omfattas av ett beslut om extratjänst per den 31 december 2017. Redovisningen ska göras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

17. Jobbsprånget

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetar, och avser att arbeta framöver, med Jobbsprånget.

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2019.

18. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

Vidare ska prognoserna, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

I prognosen som lämnas i januari 2018 ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till den prognos som lämnades i oktober föregående år.

I prognosen som lämnas i juli 2018 ska beställningsbemyndiganden som bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget redovisas.

Arbetsförmedlingen ska vid samtliga prognostillfällen redovisa:

- En prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.

- En prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser inklusive etableringsuppdraget, uppdelad per program och insats.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt. Arbetsförmedlingen ska i processen för framtagande av prognoser avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare samverka med Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt

- inkomster på inkomsttitel.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016—2018 m.m.

A2016/00216/A
A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2018 och 15 januari 2019

Updrag till statliga myndigheter att ta emot
nyanlända arbetssökande för praktik 2016—2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2018 och 15 januari 2019

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2017

Delredovisning senast den 22 februari 2018.
Årligen i samband med årsredovisningen för 2017—2018

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende åtgärder för att
minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor
A2017/00180/AÅrligen i samband med årsredovisningen för 2017—2018
Service och närvaro på rätt platsA2017/01237/A22 februari 2018

Uppdrag att förbättra genomförandet
av etableringsuppdraget

A2017/01238/A31 oktober 2018
Digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare
och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige
A2017/01962/ARMRedovisas av Svenska institutet 28 februari 2018,
1 augusti 2018 och 1 september 2019
Metodutveckling av myndighetsgemensamma
tillsynsinsatser
A2017/02422/ARMÅrligen i samband med årsredovisningen för 2018—2020

19. Bättre samverkan för fler till studier

Statens Skolverk ska tillsammans med Arbetsförmedlingen stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå om övergång till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kan till exempel röra gemensam planering för individen, studiemotiverande insatser, tillgång till relevant information och tillgång till relevanta stödåtgärder och vägledning. I uppdraget ingår också att se över om det finns hinder för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner och om möjligt föreslå hur Arbetsförmedlingen och Skolverket kan minska dessa. Syftet med uppdraget är att främja fler övergångar från arbetslöshet till studier inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. En gemensam redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 179 320
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)5 179 320

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen8 409 829
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)8 409 829

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsposten får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningsutgifter.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 55 000 000 kronor får användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen24 916 927
ap.1Aktivitetsstöd (ram)10 182 814
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)12 786 322
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)1 947 791

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsposten får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsposten får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsposten får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsposten får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 2 378 855 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -85 550 000 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 877 073
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)11 387 942
ap.3Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)70 000
ap.5Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)2 364 131
ap.6Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram)55 000
Disponeras av Kammarkollegiet44 950
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)44 950

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2015 (A2015/01466/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).
e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 11 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31-32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).

4. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin:
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen (18 § i dess lydelse enligt SFS 2010:1464). Stödet ska uppgå till 210 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

5. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

6. Anslagsposten får användas för ersättning till resor m.m. enligt kap. 3 1-2 och 4-9 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

7. Anslagsposten får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

9. Anslagsposten får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsposten får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd och för ekonomiskt stöd för lönekostnader och ekonomiskt stöd för handledning enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

11. Anslagsposten får användas för ekonomisk stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157)om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

12. Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted mobility Scheme) som initierats av EU-kommissionen. När bidraget betalats ut av EU-kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

13. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända:
a) Arbetsförmedlingen får efter rekvisition utbetala statsbidrag till en kommun för kostnader för att anordna ett arbete inom ramen för ett utbildningskontrakt. Statsbidraget får uppgå till högst 11 000 kronor per månad och person.
b) Arbetsförmedlingen får efter rekvisition utbetala statsbidrag till en kommun som anordnar praktik inom ramen för ett utbildningskontrakt. Statsbidraget får uppgå till högst 3 300 kronor per månad och person.

14. Anslagsposten får användas för insatser inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

15. Av beloppet avser 100 000 000 kronor bidrag till kommuner för sommarjobb. För detta belopp anges även följande ekonomiska villkor: Arbetsförmedlingen får använda högst 100 000 000 kronor för att via kommunerna skapa sommarjobb för ungdomar som avslutat årskurs nio samt för ungdomar efter första eller andra året i gymnasieskolan. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras. Sommarjobben kan till exempel vara inom äldreomsorg eller förskola. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

ap.3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser

Anslagsposten får användas för att betala ut statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser enligt förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsposten får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2019 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2018 pågående och avslutade projekt.

ap.5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten får användas för kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsposten får användas på motsvarande sätt som anges under anslagsposten 1, villkoren 2, 3 a–e, g–h samt  6, 8 och 9.

3. Anslagsposten får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

4. Anslagsposten får användas för resekostnader m.m. enligt 3 kap. 3 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

5. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. För nyanlända som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får anslagsposten även användas ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare med 150 kronor per anvisningsdag enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

6. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för beslut fattade före den 1 januari 2018. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare.

7. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna kan utgöra ett komplement till utbildning som avses i 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utbildningarna kan omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande, studieförberedande och arbetsförberedande insatser.

8. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 13 d § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

9. Anslagsposten får användas för tidiga insatser för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.

ap.6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Anslagsposten får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 796 982
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 796 982

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– lönebidrag för utveckling i anställning,
– lönebidrag för anställning,
– lönebidrag för trygghet i anställning,
– ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som kompletterar bidraget för lönekostnaderna,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
– bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet.

Anslagsposten får även användas för bidrag som betalas ut i enlighet med övergångsbestämmelserna i nämnda förordning.

Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsposten får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsposten får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 261 893
ap.1Nystartsjobb (ram)5 202 863
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)59 030

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Nystartsjobb

1. Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

1. Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen500 000
ap.1Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet (ram)500 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Anslagsbeloppet får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1258 966Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1252 0693 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.11 018 281Inget0
ap.21 056 932Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.11 138 794Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.5135 956Inget0
ap.60Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1689 849Inget0
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1284 893Inget0
ap.22 951Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1 (2017)ram
ap.3 (2017)ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsförmedlingen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.22 217 000
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.18 245 0007 815 000380 00050 0002028
ap.410 00010 000

2019
ap.51 000 000700 00020 0005 0002028
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.113 400 00010 532 0002 668 000200 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)855 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25700 194
2018-02-25700 194
2018-03-25700 194
2018-04-25700 194
2018-05-25700 194
2018-06-25700 194
2018-07-25701 444
2018-08-25701 444
2018-09-25701 444
2018-10-25701 444
2018-11-25701 444
2018-12-25701 445
Summa8 409 829
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport783-12536703671 025
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Utgifter för avslutade program och insatser får belasta de anslag som utgifterna tidigare har belastat. 

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

4. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000-2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

5. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

6. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättningoch aktivitetsstöd  och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

7. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren under anslag 1:3 Ersättning för vissa nyanlända invandrare, anslagspost 1 och anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd anslagspost 1. Motsvarande bidrag ska även lämnas till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren under anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2018 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2019. Utbetalningar till eller återbetalningar från myndigheterna som avser räkenskapsåret 2018 och sker fram till och med den 12 januari 2019 ska redovisas mot 2018 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2018/2019. Utbetalande myndigheter ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och utbetalande myndigheter. Utbetalande myndigheter ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Fredrik Lund
Kopia till

Statsrådsberedningen
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Försäkringskassan
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges a-kassor