Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2018-12-20
Ku2018/02242/LS (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
102 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion till Valmyndighteten och andra tillämpliga författningar. 

Prognoser

3

Uppdrag

Erfarenhetsrapport från 2019 års val till Europaparlamentet

Senast den 31 oktober 2019 ska en erfarenhetsrapport från 2019 års val till Europaparlamentet lämnas till regeringen (Kulturdepartementet).

Prognoser

Skatteverket ska efter samråd med Valmyndigheten redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:4

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket20 093
ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket (ram)20 093

Villkor för anslag 6:4

ap.2 Valmyndigheten - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
6:4 Valmyndigheten
ap.26023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 674
2019-02-251 674
2019-03-251 674
2019-04-251 674
2019-05-251 674
2019-06-251 674
2019-07-251 674
2019-08-251 674
2019-09-251 674
2019-10-251 674
2019-11-251 674
2019-12-251 679
Summa20 093
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:4 ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skatteverket får för Valmyndighetens räkning disponera inkomster från avgifter som Valmyndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket