Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2018-12-20
N2018/05859/SUN
N2018/05837/KLS (delvis)
N2018/01157/SUN
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Prognoser

PRV ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

 den 17 januari,

 den 15 februari,

 den 2 maj,

 den 29 juli, och 

 den 25 oktober.

2. Moderna beredskapsjobb

PRV ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare
instruktion från Statskontoret.

I bilagan redovisas PRV:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Patent- och registreringsverket (Ramanslag)

Disponeras av Patent- och registreringsverket320 584
ap.1Patent- och registreringsverket (ram)320 584

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Patent- och registreringsverket

Anslagsposten får användas för PRV:s förvaltningsutgifter. Av tilldelade medel får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:21 Patent- och registreringsverket
ap.119 2353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patent- och registreringsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2526 715
2019-02-2526 715
2019-03-2526 715
2019-04-2526 715
2019-05-2526 715
2019-06-2526 715
2019-07-2526 715
2019-08-2526 715
2019-09-2526 715
2019-10-2526 715
2019-11-2526 715
2019-12-2526 719
Summa320 584
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patent- och registreringsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:21 ap.1Patent- och registreringsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Uppdrag, Information, Försäljning1 022-2 39442 00041 0001 000-372
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Patent, Varumärke, Mönster, Periodisk skrift25299 4685 170324 754323 2001 55416 192
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från den offentligrättsliga verksamheten betalas till inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av PRV.

Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L3
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret