Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2018-12-20
Fö2018/00075/ESL (delvis)
Fö2018/00292/MFU
Fö2018/00629/MFU (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Totalförsvarets forskningsinstitut. 

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap

Återrapportering

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och vetenskaplighet.

2. CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 4 september 2018 (Fö2018/01074/MFU).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

3. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagsposten 4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag som myndigheten redovisat den 4 september 2018 (UD2018/14421/NIS). 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll, även innefattande identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfer (ITT) innebär. 

4. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten ska genomföras inom ramen för anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagsposten 1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Internationella samarbeten

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilka internationella samarbeten som har varit prioriterade under året, vilken kunskap de givit myndigheten och hur strategin sett ut för dessa format och samarbetsländer som varit prioriterade under innevarande år.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet, i enlighet med det samförståndsavtal som undertecknades den 9 juli 2018, har utvecklats.

6. Nedbrytning av intäkter

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa en nedbrytning av totala intäkter av avgifter för tjänster per kund. Kundens fullständiga namn, landstillhörighet samt om det rör sig om offentlig eller privat kund ska framgå av redovisningen.

7. Samordning av internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet

Deltagande från Totalförsvarets forskningsinstitut i internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet ska samordnas av Försvarets materielverk. 

8. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet. 

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2020

Myndigheten ska inhämta synpunkter från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och därefter lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området. Förslag ska lämnas senast den 3 september 2019. 

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2020

I samband med budgetunderlaget för 2020 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor för 2020. 

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Myndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2020 lämna förslag till inriktning av Säkerhets- och försvarspolitisk forskning. Senast den 3 september 2019 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende Säkerhets- och försvarspolitisk forskning under budgetåret 2020. 

4. Planering och rapportering av internationella möten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska den 4 mars respektive den 2 september 2019 lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet(Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör eller överdirektör deltar. Planeringen ska ske i samverkan med Försvarsmakten och Försvarets materielverk. När dessa möten har genomförts ska myndigheten lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört möte.

Internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet omfattas inte av uppdraget.

5. Internationella överenskommelser och avtal

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 26 april 2019 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2018 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

6. Moderna beredskapsjobb i staten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisning från Statskontoret.

7. Resultat- och verksamhetsöversikt

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, utifrån den utvecklade modellen som redovisats i årsredovisningen för 2018, fortsättningsvis inkomma med en redovisning avseende forskning som har genomförts, forskning som genomförs och framtida forskningsbehov till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Redovisningen ska inkomma i samband med årsredovisningen.

8. Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP) och den Europeiska försvarsfonden (EDF)

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Försvarets materielverk i arbetet avseende möjliga svenska bidrag till Europeiska försvarsindustriprogrammet. I detta arbete ska Totalförsvarets forskningsintsitut samarbeta med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende Europeiska försvarsfonden, med syfte att identifiera möjliga svenska bidrag till fonden och att främja Försvarsmaktens möjligheter att använda relevanta resultat av fonden. I detta arbete ska Totalförsvarets forskningsinstitut samverka med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

9. Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020, regeringens beslut den 2016-04-20 (UD2016/07898/KH). En rapport om myndighetens genomförande av den nationella handlingsplanen ska lämnas i samband med årsredovisningen.

10. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

11. Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik 

Uppdragen ska redovisas senast den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda 

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda (Ku2016/01373/D). Uppdraget ska slutredovisas den 6 mars 2019. Ett utökat uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut om våldsbejakande extremistisk propaganda (Ju2018/01289/KRIM). Den del av uppdraget som rör ensamagerande gärningspersoner ska redovisas senast den 1 februari 2019. Uppdraget ska slutredovisas den 13 februari 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut230 638
ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (ram)68 021
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)142 491
ap.3Polisens verksamhetsområden (ram)6 551
ap.4Internationell verksamhet (ram)13 575

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Polisens verksamhetsområden

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.12 0063 %0
ap.24 2903 %0
ap.32083 %0
ap.44153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2519 219
2019-02-2519 219
2019-03-2519 219
2019-04-2519 219
2019-05-2519 219
2019-06-2519 219
2019-07-2519 219
2019-08-2519 219
2019-09-2519 219
2019-10-2519 219
2019-11-2519 219
2019-12-2519 229
Summa230 638
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.3Polisens verksamhetsområden
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagdverksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor94 843-20 000979 5001 004 500-25 00049 843
Tjänsteexport2 909030 00030 00002 909
Summa97 752-20 0001 009 5001 034 500-25 00052 752
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

2. Det ackumulerade överskottet från den avgiftsfinansierade verksamheten får användas till att finansiera myndighetens strategiska kompetensutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten. Överskottet får även användas till att skapa hållbarhet inom områden som är verksamhetskritiska.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Robert Ihrfors
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO, SSK
Utrikesdepartementet/ES, KH, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, SI, SUND, MFU, MFI
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/IF
Kulturdepartementet/D
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Seko- Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2018/00075/ESL (delvis)
Fö2018/00292/MFU
Fö2018/00629/MFU (delvis)
Fö2018/00686/MFU
Fö2018/01040/MFU (delvis)
Fö2018/01424/MFU
Fö2018/01443/ESL (delvis)