Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2018-12-21
A2018/02006/SV
A2018/01994/SV (delvis)
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

3

Uppdrag

Analys av det samlade socialförsäkringssystemet

I arbetet med att utvärdera socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden ska IFAU följa utvecklingen av det samlade socialförsäkringssystemet avseende olika grupper av utrikes födda. IFAU ska rekvirera högst 1 500 000 kronor från Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2019. Medlen lämnas engångsvis. IFAU ska lämna en muntlig redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av preliminära slutsatser senast den 15 maj 2019 respektive den 15 maj 2020. Senast den 15 oktober 2020 ska IFAU lämna en skriftlig slutredovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1.1 Etableringsåtgärder, anslagspost 2 Uppföljning och utvärdering av integrationen.

Redovisning av pågående verksamhet

IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetmarknadsdepartementet) senast den 10 maj respektive den 25 oktober 2019. I samband med redovisningen den 10 maj ska IFAU även redovisa hur myndigheten arbetar med att belysa effekterna för kvinnor och män i sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Moderna beredskapsjobb

IFAU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

IFAU ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– 15 februari
– 2 maj
– 29 juli
– 25 oktober

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering41 444
ap.1IFAU förvaltningskostnader (ram)35 444
ap.2Finansieringsbidrag (ram)3 000
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Finansieringsbidrag

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken samt studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.11 0633 %0
ap.2903 %0
ap.3903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.24 5004 500

2020
ap.34 5004 500

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 454
2019-02-253 454
2019-03-253 454
2019-04-253 454
2019-05-253 454
2019-06-253 454
2019-07-253 454
2019-08-253 454
2019-09-253 454
2019-10-253 454
2019-11-253 454
2019-12-253 450
Summa41 444
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1IFAU förvaltningskostnader
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Claes Elmgren
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen