Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2018-12-20
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04757/GV
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens skolinspektion.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
  • erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet,
  • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildning och yrkesval hos flickor och pojkar samt unga kvinnor och män i grundskolan och grundsärskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
  • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare och förskollärare används för undervisningen och hur huvudmän, rektorer och förskolechefer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
  • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till förskolornas och skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om så kallad betygsrätt, myndighetens beslut i nämnda ärenden om godkännande och betygsrätt samt resultat av eventuella överklaganden av besluten,
  • insatser för en hög effektivitet, rättssäkerhet och kvalitet i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman, och
  • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive enskilda huvudmän. Kostnader som avser genomförandet av uppdraget om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov ska särredovisas.

Jämställdhetsintegrering

Skolinspektionen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Skolinspektionen ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer.

3

Uppdrag

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Skolinspektionen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Nationella prov

Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Myndigheten ska också använda resultatet i sin tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska redovisa resultatet avseende den centrala rättningen till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2019.

Ekonomisk information

Skolinspektionen ska genomföra förberedande insatser för att utifrån vad som anges i betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66) granska huvudmäns redovisning av ekonomisk information på enhetsnivå.

Barnkonventionen

Skolinspektionen ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa hur de utvecklingsområden som identifierats har tagits tillvara i myndighetens verksamhet och de resultat som uppnåtts. Skolinspektionen ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Minoritetspolitiken

Skolinspektionen ska fortsatt vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera och redovisa sina insatser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion414 028
ap.1Statens skolinspektion (ram)414 028

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Anslagsposten får belastas med högst 20 000 000 kronor för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

Anslagsposten får belastas med högst 23 000 000 kronor för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.112 4203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2534 502
2019-02-2534 502
2019-03-2534 502
2019-04-2534 502
2019-05-2534 502
2019-06-2534 502
2019-07-2534 502
2019-08-2534 502
2019-09-2534 502
2019-10-2534 502
2019-11-2534 502
2019-12-2534 506
Summa414 028
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgifter för ansökningar om godkännande som enskild huvudman2552009 3009 30000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Anna Gudmundsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, FST, JÄM
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting