Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2018-12-20
Ju2018/05278/LP (delvis)
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och av förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Moderna beredskapsjobb i staten

Brå ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3

Uppdrag

Prognoser – Brå ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 17 januari, 15 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) – Brå ska tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Pågående uppdrag

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet – Brå fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att stödja Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med de budgetunderlag som lämnas 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) – Brå fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning och bedriva en förstudie avseende digital bevisning. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål – Brå ska följa och utvärdera försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål och göra en bedömning av om syftena med verksamheten har uppnåtts. Utvärderingen ska utgöra underlag för regeringens överväganden om hur en fortsatt ordning för snabbare lagföring bör vara utformad. Brå ska delredovisa uppdraget senast den 1 april 2019 och lämna en slutredovisning senast den 1 april 2020 (Ju2017/08090/DOM).

Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott – Brå fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att belysa orsakerna till ökningarna av anmälda och självrapporterade sexualbrott sedan 2005. I uppdraget ingår att i möjligaste mån uppskatta sexualbrottslighetens faktiska utveckling, och hur den självrapporterade utsattheten förhåller sig till de polisanmälda brotten och den faktiska brottsligheten. I uppdraget ingår också att utifrån data om upplevd utsatthet och anmälda brott analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer eller utsatta personer, och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019.

Antisemitiska hatbrott – Brå ska göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2019 (Ku2017/02333/DISK).

Kränkande fotografering – Brå fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att följa upp implementeringen av bestämmelsen om kränkande fotografering. Studien ska belysa inflödet av anmälningar och vilken typ av gärningar som blivit anmälda och utredda som kränkande fotografering, samt den vidare hanteringen av ärendena genom rättskedjan fram till domslut. I uppdraget ingår att redovisa polis, åklagares och domares erfarenheter av att tillämpa lagstiftningen. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Grov kvinnofridskränkning – Brå fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att studera utvecklingen av grov kvinnofridskränkning och analysera orsakerna till det minskade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott. I uppdraget ingår att belysa om utvecklingen kan ha påverkats av hur bestämmelsen tillämpas i olika delar av rättskedjan, användningen av andra närliggande brottsrubriceringar eller förändringar i anmälningsbenägenheten eller den faktiska utsattheten för dessa brott. Brå ska även i möjligaste mån analysera om den observerade utvecklingen och orsakerna till utvecklingen även gäller grov fridskränkning. Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2019 (Ju2018/04526/KRIM).

Tystnadskulturer – Brå fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att studera fenomenet tystnadskultur och brottet övergrepp i rättssak. Brå ska belysa mekanismerna bakom att tystnadskulturer uppstår och upprätthålls i exempelvis socialt utsatta områden och inom organiserad brottslighet, samt vid relations- och hedersvåld. Brå ska även, utifrån nationell och internationell kunskap, lämna förslag på hur tystnadskulturer och övergrepp i rättssak skulle kunna motverkas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Våldtäkter från anmälan till dom – Brå fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att belysa rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom. Brå ska inom ramen för uppdraget analysera vad som utmärker de ärenden som i olika faser inte går vidare i rättskedjan, göra en bedömning av vilka förutsättningar som finns att klara upp de anmälda brotten, identifiera svårigheter och framgångsfaktorer i utrednings- och lagföringsarbetet samt ge förslag på hur rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott skulle kunna förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2019.

Stöd och samordning för brottsförebyggande arbete – Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå ska inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området, utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete, stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete samt årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats (Ju2017/01526/KRIM).

ANDT-strategin – Brå har i uppdrag att medverka i den nationella samordningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt i uppföljningen av ANDT-strategin. Myndigheten ska årligen lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger inom myndighetens ansvar samt en bedömning av verksamhetens resultat (S2016/01028/FST).

Praktik för nyanlända arbetssökande – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2018/01701/ESA). Brå ska också senast den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur det tidigare uppdraget om praktik för nyanlända arbetssökande har genomförts och vilka resultat som nåtts (Fi2016/00386/ESA).

Praktik för personer med funktionsnedsättning – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik (A2018/00925/A). Brå ska också senast den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur det tidigare uppdraget om praktik för personer med funktionsnedsättning har genomförts och vilka resultat som nåtts (A2016/00216/A, A2017/00238/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet149 806
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)114 806
ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism (ram)35 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget får användas för Brottsförebyggande rådets förvaltningsutgifter.

ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet22 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)22 157
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2Regional samordning av brottsförebyggande arbete (ram)25 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete genom att:

- utveckla, samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete,  

- stimulera, analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta, samt

- bidra till att behovet av utbildning om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

ap.2 Regional samordning av brottsförebyggande arbete

Medlen får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av regional samordning i enlighet med förordningen (2016:1258) om regional samordning av brottsförebyggande arbete.

Av dessa medel får högst 2 333 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.13 4443 %0
ap.21 0503 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2512 484
2019-02-2512 484
2019-03-2512 484
2019-04-2512 484
2019-05-2512 484
2019-06-2512 484
2019-07-2512 484
2019-08-2512 484
2019-09-2512 484
2019-10-2512 484
2019-11-2512 484
2019-12-2512 482
Summa149 806
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet
1:7 ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Emma Ekström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsoffermyndigheten
Delegationen mot segregation
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Skatteverket
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting