Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:44

2018-12-20
U2018/04239/F
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04816/F
Etikprövningsmyndigheten
Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Etikprövningsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Etikprövningsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Återrapportering avseende inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden samt avgiftsinkomster ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

2

Organisationsstyrning

Avveckling av de regionala etikprövningsnämnderna

Etikprövningsmyndigheten ska fr.o.m. den 1 januari 2019 hantera kvarvarande avvecklingsfrågor efter det att de regionala etikprövningsnämnderna har avvecklats och upphört som myndigheter den 31 december 2018.

Etikprövningsmyndigheten ska bistå de som har utsetts att ansvara för att lämna en årsredovisning för 2018 för respektive regional etikprövningsnämnd med erforderliga underlag (regeringsuppdrag den 22 november 2018).

3

Uppdrag

Prognoser

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Etikprövningsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Etikprövningsmyndigheten41 919
ap.1Etikprövningsmyndigheten (ram)41 919

Villkor för anslag 3:11

ap.1 Etikprövningsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Etikprövningsmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för utgifter för avvecklingskostnader för de regionala etikprövningsnämnderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:11 Etikprövningsmyndigheten
ap.11 257Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder
ap.1 (2018)ram
ap.2 (2018)ram
ap.3 (2018)ram
ap.4 (2018)ram
ap.5 (2018)ram
ap.6 (2018)ram
ap.7 (2018)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Etikprövningsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 493
2019-02-253 493
2019-03-253 493
2019-04-253 493
2019-05-253 493
2019-06-253 493
2019-07-253 493
2019-08-253 493
2019-09-253 493
2019-10-253 493
2019-11-253 493
2019-12-253 496
Summa41 919
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Etikprövningsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Etikprövningsmyndigheten
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Riksgäldskontoret