Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2018-12-20
Ku2018/02242/LS (delvis)
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 och anslaget 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen5 600
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)1 700
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)3 900
Disponeras av Kammarkollegiet4 151
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)4 151
Disponeras av Sametinget32 550
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)23 150
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län75 470
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)65 650
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)6 520

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Anslagsposten får även användas för utgifter för andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena. Av medlen:

  • får 1 450 000 kronor användas för samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • ska 400 000 kronor användas för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • ska 400 000 kronor användas för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Minst 700 000 kronor ska användas i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2018 (Ku2018/01455/DISK).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt för myndighetens administrativa utgifter för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska 600 000 kronor användas för direkta kostnader för bidrag till och stöd för verksamhet som bedrivs av sådana organisationer inom det minoritetspolitiska området som företräder samer, i syfte att stärka samers samråd och dialog på regional och lokal nivå.

Av anslagsposten ska 480 000 kronor användas för att utbetala ett bidrag till de organisationer som företräder samer vid ett tillfälle under 2019. Bidraget ska fördelas på de grunder som Sametinget beslutar. Dessa grunder ska utgå från att syftet med bidraget är att stödja verksamheten för de organisationer som företräder samer inom det minoritetspolitiska området.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för samiskt språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Högst 4 500 000 kronor får användas för utgifter för genomförande och administration av språkcentrums verksamhet för att utveckla och stimulera ökad användning av det samiska språket.

Sametinget ska i årsredovisningen för 2019 redovisa hur medlen har använts.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får användas för myndighetens utgifter för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende åtgärder för de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och enligt språklagen (2009:900) samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden.

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas av Statens kulturråd i enlighet med regeringens beslut den 9 november 2017 (Ku2017/02332/DISK). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2019.

Av anslagsposten får 150 000 kronor användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2018 (Ku2018/01459/DISK). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 april 2019.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 050
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)4 634
ap.4Brobyggarverksamhet (ram)3 121
ap.5Utbildning (ram)500
ap.6Bostad (ram)430
ap.7Hälsa, social omsorg och trygghet (ram)500
ap.9Kultur och språk (ram)865
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län1 900
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)1 900
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 550
ap.10Organisering inom det civila samhället (ram)2 550

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2015 (Ku2015/03037/DISK) och i enlighet med regeringens beslut den 1 september 2016 (Ku2016/01971/DISK). Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2015 (Ku2015/03037/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten får användas för utgifter avseende åtgärder inom strategin för romsk inkludering.

Av anslagsposten får 2 500 000 kronor användas för bidrag till utvecklingskommuner för romsk inkludering. Borås kommun, Gävle kommun, Haninge kommun, Stockholms kommun och Uppsala kommun får vardera 500 000 kronor i bidrag för utgifter i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2016 (Ku2016/00159/DISK). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019. Senast den 1 juni 2020 ska en slutredovisning lämnas till regeringen (Kulturdepartementet). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.4 Brobyggarverksamhet

Anslagsposten får användas för utgifter avseende brobyggarverksamhet inom ramen för strategin för romsk inkludering. Av medlen får:

  • 1 600 000 kronor användas i enlighet med regeringens beslut den 21 april 2016 (Ku2016/00995/DISK), varav 1 550 000 kronor får användas av Statens skolverk och 50 000 kronor av Socialstyrelsen.
  • 1 520 760 kronor användas för bidrag till Borås kommun, Haninge kommun och Stockholms kommun för utgifter för utbildning av brobyggare i enlighet med villkor angivna i Regeringskansliets beslut den 20 juni 2016 (Ku2016/01030/DISK) och den 11 december 2017 (Ku2017/00514/DISK). Bidraget ska vara: 

- 498 600 kronor till Borås kommun,

- 282 000 kronor till Haninge kommun,

- 740 160 kronor till Stockholms kommun.

Borås kommun, Haninge kommun och Stockholms kommun ska slutredovisa sin verksamhet senast den 15 januari 2020 i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 20 juni 2016 (Ku2016/01030/DISK) och i regeringens beslut den 13 december 2017 (Ku2017/00514/DISK, delvis). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019.

ap.5 Utbildning

Anslagsposten får användas av Statens skolverk för utgifter inom området Utbildning utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01673/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019.

ap.6 Bostad

Anslagsposten får användas av Boverket för utgifter inom området Bostad utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 20 december 2018 (Ku2018/02270/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019.

ap.7 Hälsa, social omsorg och trygghet

Anslagsposten får användas av Socialstyrelsen för utgifter inom området Hälsa, social omsorg och trygghet utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 20 december 2018 (Ku2018/02271/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019.

ap.9 Kultur och språk

Anslagsposten får användas för utgifter inom området Kultur och språk utifrån strategin för romsk inkludering. Av medlen får:

  • 500 000 kronor användas av Statens kulturråd i enlighet med regeringens beslut den 9 november 2017 (Ku2017/02332/DISK),
  • 365 000 kronor användas av Institutet för språk och folkminnen i enlighet med regeringens beslut den 13 december 2017 (Ku2017/02582/LS). Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisningen.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019.

ap.10 Organisering inom det civila samhället

Anslagsposten får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för utgifter inom området Organisering inom det civila samhället utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 12 maj 2016 (Ku2016/01243/DISK).

Minst 1 900 000 kronor ska fördelas enligt förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2019–2022 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

2 maj

25 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Näringsdepartementet/BT
Kulturdepartementet/KL
Kulturdepartementet/KO
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Borås kommun
Gävle kommun
Haninge kommun
Stockholms kommun
Uppsala kommun