Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2018-12-18
UD2018/20958/PLAN (delvis)
UD2018/21017/EC
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2018/19:UU1, rskr. 2018/19:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet och genomförandet av ordförandeskapet i Barentsrådet (BEAC) 2017–2019 och dess arbetsgrupper, dels länsstyrelsernas insatser för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet.

Länsstyrelsen ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelsen gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. En bedömning av insatsernas resultat och effekter ska ingå. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2019 den 29 juli och den 25 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Socialdepartementet SFÖ
Finansdepartementet BA
Miljö- och energidepartementet RT
Näringsdepartementet RT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Västerbottens län