Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2018-12-20
U2014/07521/UH (delvis)
U2016/02926/UH (delvis)
U2017/04680/UH (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Uppsala universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Uppsala universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en vetenskaplig miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Universitetet ska redovisa verksamheten på Gotland i årsredovisningen.

3

Uppdrag

1. Uppsala universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, seismologi, serbiska och turkiska. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Uppsala universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Uppsala universitet ersätts för högst 1 051 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering
Uppsala universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

4. Uppsala universitet (SWEDESD) ska samordna arbetet med FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk i genomförandet av uppdraget.

5. Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. Regeringen definierade i sin strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) vad som anses omfattas i begreppet våld mot kvinnor. Behovet av ny forskning ska kontinuerligt analyseras. Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon. Universitetet ska redovisa verksamheten särskilt i sin årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 778 755
ap.1Takbelopp (ram)1 778 755

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 158 476
ap.6Basresurs (ram)2 141 118
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)17 358

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Uppsala universitet bemyndigas att under 2017–2022 besluta om medlemsavgift på högst 500 000 kronor per år till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2017).

I anslaget ingår medel för ett nätverk i Europaforskning i statsvetenskap och för en årsbok om Europaforskning.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer21 455
Energi56 921
E-vetenskap28 461
Molekylär biovetenskap47 617
Politiskt viktiga regioner8 757
Säkerhet och krisberedskap12 479
Vårdforskning10 947


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

I anslaget ingår en förstärkning av Campus Gotland på 8 097 567 kronor.

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera universitetets uppdrag som anges under punkten 5.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet31 825
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)31 825

Villkor för anslag 2:64

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander efter särskilt beslut av regeringen. Anslaget ska finansiera samtliga avgifter som uppstår för utbildningsbidrag för alla doktorander med utbildningsbidrag vid universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet13 679
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 968
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)9 194
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 517

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2019. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet282 262
ap.1Uppsala universitet (ram)282 262

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.70Allt0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.99543 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)782 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25352 766
2019-02-25352 766
2019-03-25352 766
2019-04-25352 766
2019-05-25352 766
2019-06-25352 766
2019-07-25352 766
2019-08-25352 766
2019-09-25352 766
2019-10-25352 766
2019-11-25352 766
2019-12-25352 746
Summa4 233 172
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:66 ap.1Uppsala universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Simon Boström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Universitets- och högskolerådet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:9, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

U2014/07521/UH (delvis)
U2016/02926/UH (delvis)
U2017/04680/UH (delvis)
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04781/UH