Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2018-12-20
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04759/S
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sameskolstyrelsen

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sameskolstyrelsen.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1  Intern styrning och kontroll

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av de brister Riksrevisionen påtalat i sin granskningsrapport Samisk utbildning — dags för en omstart (RiR 2017:15). En utgångspunkt ska vara den analys av Sameskolstyrelsens ekonomi som Ekonomistyrningsverket fick i uppdrag i sitt regleringsbrev för 2018 att genomföra.

Vidtagna åtgärder ska redovisas i årsredovisningen. Myndigheten ska i årsredovisningen även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll.

Sameskolstyrelsen ska senast den 1 mars, den 5 juli, den 4 oktober och den 6 december 2019 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten till regeringen (Utbildningsdepartementet). I redogörelsen ska myndighetens ekonomi särskilt analyseras och redovisas.

1.2 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska. Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar,
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare, och
 • uppnådda resultat genom det arbete som genomförs på de samiska förskolorna samt ytterligare genomförda insatser under året.

1.3 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • resultaten på de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6, och göra en jämförelse med de senaste två åren samt analysera utvecklingen,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i samiska i årskurs 9,
 • en analys av orsaker och förslag till åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i samiska i årskurs 9, och
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

Sameskolstyrelsen ska redovisa genomförda åtgärder för undervisning i de tre språkvarieteterna. 

Sameskolstyrelsen ska redovisa hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. Utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren ska uppskattas.

1.4 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser avseende läromedel under året fördelade på de tre språkvarieteterna nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka språkvarieteter läromedelsbehovet är störst.

1.5 Utvecklingsinsatser

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa hur den samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän i syfte att uppnå en väl fungerande verksamhet.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till
föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Integrerad samisk undervisning

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Redovisning ska ske genom en rapport till Sametinget och regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 8 februari 2019.

Fjärrundervisning på samiska

Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever.  Vidare ska Sameskolstyrelsen redovisa en beräkning av kostnader för såväl den pågående som den planerade fjärrundervisningen vid myndighetens skolor. Denna redovisning ska rapporteras senast den 17 april 2019 till Sametinget och regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet).

Moderna beredskapsjobb i staten

Sameskolstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen49 569
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)49 569

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Minst 1,5 miljoner kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel för 2019. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 4873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 131
2019-02-254 131
2019-03-254 131
2019-04-254 131
2019-05-254 131
2019-06-254 131
2019-07-254 131
2019-08-254 131
2019-09-254 131
2019-10-254 131
2019-11-254 131
2019-12-254 128
Summa49 569
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Gunnar Stenberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, enheten för fiske, jakt och rennäring
Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Riksgäldskontoret