Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:44

2018-12-20
Ku2018/00881/D
Ku2018/01794/D
Ku2018/02248/LS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler  för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket52 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)28 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)23 782

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning i enlighet med förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. I enlighet med förordningen ska storstädernas socioekonomiskt utsatta områden särskilt prioriteras och med inriktning på lokaler för unga kvinnor och män.

Av medlen får Boverket använda högst 1 170 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordning  (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. I enlighet med förordningen ska storstädernas socioekonomiskt utsatta områden särskilt prioriteras och med inriktning på lokaler för unga kvinnor och män.

Av medlen får Boverket använda högst 1 250 000 kronor för administrativa kostnader.

Av medlen på anslagsposten får 4 980 000 kronor användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd. Arbetet ska särskilt prioritera storstädernas socioekonomiskt utsatta områden.

Boverket ska utöver den återapportering som ska göras enligt förordningen senast den 1 juni 2019 även inkomma med en sammanfattande redogörelse för vad bidraget till riksorganisationerna har använts till.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.43 194Inget0
ap.51 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.430 00015 00015 000
2021
ap.514 00010 0004 000
2021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Näringsdepartementet, Enheten för styrning och uppföljning för bostädet och transporter
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar