Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:46

2018-12-20
Ku2018/02248/LS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)12 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet140 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)140 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 258
ap.5Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (ram)7 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 058
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)7 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

120 000 000 kronor får under 2019 användas för ideella organisationers åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Medlen innefattar kostnader för administration av bidraget.

20 000 000 får användas under 2019 till föreningar och organisationer för arbete och verksamhet som syftar till att bryta äldres ensamhet och isolering.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Anslagsposten får användas för verksamhet inom Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) med högst 7 200 000 kronor. NOD bygger på en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2019.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 058 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. MUCF får för ändamålet använda 7 000 000 kronor på anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UF
Förvaltningsavdelnngen, RK Ekonomi
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet