Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2018-12-20
Ku2018/02248/LS (delvis)
Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Myndigheten för stöd till trossamfund ska, med stöd av myndighetens instruktion, i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

SST ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet 2019

I enlighet med beslut i budgetpropositionen för 2018 får SST i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet 2019. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. Verksamheten ska inriktas på grupper av röstberättigade med lågt valdeltagande i tidigare allmänna val. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera arbetet med informationsinsatserna och könsuppdela utfallet där det är möjligt.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 700 000 kronor för 2019 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 13 Valdeltagande - SST. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2020.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A2016/00216/A
A2017/00238/A
Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Prognoser 2019-2022

Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund12 799
ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund (ram)12 799

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund81 919
ap.1Stöd till trossamfund (ram)81 919
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Stöd till trossamfund (ram)0

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2019.
  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
ap.13833 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 4571 6380
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
9:2 Stöd till trossamfund
ap.146 00023 00023 000
2021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 067
2019-02-251 067
2019-03-251 067
2019-04-251 067
2019-05-251 067
2019-06-251 067
2019-07-251 067
2019-08-251 067
2019-09-251 067
2019-10-251 067
2019-11-251 067
2019-12-251 062
Summa12 799
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Skatteverket
Riksgäldskontoret