Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
101 37 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Återkommande uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli 

25 oktober

Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete

Forte ska för perioden 2018–2020 genomföra utlysning av medel för forskning för ökad kunskap om olika insatsers betydelser för återgång i arbete. Forskningen ska avse de insatser som särskilt riktats mot personer som är sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Närmare information om uppdraget finns i regeringsbeslut I:4 från den 9 november 2017 (dnr S2017/06345/SF). För uppdraget får Forte använda 31 000 000 kronor inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården med 6 000 000 kronor 2019 och 20 000 000 kronor 2020. Forte får använda högst 1 000 000 kronor årligen av medlen till sitt eget arbete med uppdraget. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas enligt Försäkringskassans anvisning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Forte ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Forte har sedan tidigare i uppdrag (regeringsbeslut III:4 från den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS) att bidra till arbetet inom ramen för ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk att bl.a. genom en samverkansfunktion och en handlingsplan främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens. Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Forskning inom äldreområdet

Forte ska fortsätta att stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha samma inriktning som beskrivs i uppdraget Forskning inom äldreområdet i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2020. Uppdraget finansieras med 36 000 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

Forte har under 2016-2018 fördelat särskilda medel till forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. Forte ska i en rapport till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019 redovisa den huvudsakliga inriktningen av forskningen, hur forskningsmedlen har fördelats samt hur Forte planerar att tillvarata forskningsresultaten i myndighetens verksamhet.

Forskning om ungas levnadsvillkor

Forte ska fortsätta arbetet inom ungdomsforskningens område. Närmare information om uppdraget finns i regleringsbrevet för 2019 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 8 Forskning om ungdom.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018Regeringsbeslut A2016/002 16/ATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/ATill Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018Regeringsbeslut Fi2016/003 86/ESATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01 samt 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd35 918
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)35 918

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd631 503
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)631 503

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslagsposten får användas för att finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 0773 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.118 045Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.12 800 000467 000467 0001 866 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 993
2019-02-252 993
2019-03-252 993
2019-04-252 993
2019-05-252 993
2019-06-252 993
2019-07-252 993
2019-08-252 993
2019-09-252 993
2019-10-252 993
2019-11-252 993
2019-12-252 995
Summa35 918
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Eva Grönborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)