Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2018-12-21
A2018/02004/A
A2018/00158/A
A2018/01994/SV (delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

    - 17 januari,

    - 15 februari,

    - 2 maj,

    - 29 juli, och

    - 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb i staten

IAF ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

EESSI

Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska därutöver, inom ramen för detta arbete, kvartalsvis redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI.

Bidrag till arbetslöshetskassor

IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut (A2009/2009/AE) bör erhålla bidraget 2019 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Beräkningsprinciperna i regeringsbeslutet ska ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen72 469
ap.1Förvaltningskostnader (ram)72 469

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen57 022
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)57 022

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till Alfa-kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.12 1743 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 039
2019-02-256 039
2019-03-256 039
2019-04-256 039
2019-05-256 039
2019-06-256 039
2019-07-256 039
2019-08-256 039
2019-09-256 039
2019-10-256 039
2019-11-256 039
2019-12-256 040
Summa72 469
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finansieringsavgift och återbetalning av finansieringsavgift ska redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetkassor undertitel 001 finansieringsavgift.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Jenny Bredahl
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Statens tjänstepensionsverk
Sveriges a-kassor