Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2018-12-20
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04760/S
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Skolforskningsinstitutet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning av måluppfyllelse

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsområde.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Redovisningen ska hänföras till skol- eller verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Av redovisningen bör det framgå hur verksamheten har fördelats på olika typer av insatser, t.ex. på systematiska översikter och andra typer av forskningssammanställningar, insatser för att sprida resultatet av myndighetens arbete samt utlysning och fördelning av forskningsmedel.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till
föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Skolforskningsinstitutet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:17

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet24 008
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)24 008

1:18

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet18 543
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)18 543

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.17203 %0
1:18 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Praktiknära skolforskning
ap.136 50018 50012 0006 0002022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 001
2019-02-252 001
2019-03-252 001
2019-04-252 001
2019-05-252 001
2019-06-252 001
2019-07-252 001
2019-08-252 001
2019-09-252 001
2019-10-252 001
2019-11-252 001
2019-12-251 997
Summa24 008
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting