Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Upplysningstjänst för vården

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa arbetet med en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Internationella kunskapsöversikter och utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska och sociala utvärderingar.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Nya och återkommande uppdrag

Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer

SBU ska ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019. SBU får för genomförandet använda 3 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Utveckling av det nationella Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska arbeta med att bygga upp det nationella Health Technology Assessment (HTA)-nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2020. SBU får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Moderna beredskapsjobb i staten

SBU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisning från Statskontoret.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Utveckling av Health Technology Assessment - nätverketRegleringsbrev 182019-01-31
Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänstenRegeringsbeslut S2018/1952/FST (delvis)2019-02-22
Kunskapsläget avseende vård av ätstörningarRegleringsbrev 2018Rapporteras till Socialstyrelsen
Behandlingsmetoder i öppenvård för unga lagöverträdareRegeringsbeslut S2018/00535/FSTRapporteras till Socialstyrelsen
Prioritering av kunskapsluckor gällande förlossningsskadorRegeringsbeslut S2018/04192/FS2019-04-15
Kartlägga kunskapsläget för smärttillstånd hos kvinnorRegeringsbeslut S2018/02498/FS2019-05-01
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020Regeringsbeslut A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01, 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2019–2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01, 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018Regeringsbeslut A2016/00216/A, A2017/00238/ARedovisning till Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018Regeringsbeslut
Fi2016/00386/ESA
Redovisning till Statskontoret 2019-01-15

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering83 526
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)83 526

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 5053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 961
2019-02-256 961
2019-03-256 961
2019-04-256 961
2019-05-256 961
2019-06-256 961
2019-07-256 961
2019-08-256 961
2019-09-256 961
2019-10-256 961
2019-11-256 961
2019-12-256 955
Summa83 526
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Nela Söder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Folkhälsomyndigheten
Forte
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting