Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:38

2018-12-20
Ku2018/01412/D
Ku2018/01919/D
Ku2018/02248/LS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsutveckling

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att verksamheten når största möjliga spridning och förankring åtgärdernas effekter samt hur de följs upp.

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • insatserna för att öka den unga publiken, och
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Forum för levande historia ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2019 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa de samverkansinsatser som genomförts samt en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland idella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Moderna beredskapsjobb i staten

Forum för levande historia ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A2016/00216/A
A2017/00238/A
Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Prognoser 2019–2022

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia46 459
ap.1Forum för levande historia (ram)46 459

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
8:4 Forum för levande historia
ap.11 3933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 872
2019-02-253 872
2019-03-253 872
2019-04-253 872
2019-05-253 872
2019-06-253 872
2019-07-253 872
2019-08-253 872
2019-09-253 872
2019-10-253 872
2019-11-253 872
2019-12-253 867
Summa46 459
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Forum för levande historia
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Lisa Bolinder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Finansdepartemendet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet, S
Socialdepartementet, Jäm
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksförbundet Sveriges museer